Detail předmětu

Inteligentní řídicí systémy

FSI-RIRAk. rok: 2017/2018

Předmět dává stručný přehled vybraných partií teorie řízení s důrazem na jejich prakrické využití. Je diskutována použitelnost uváděných prostředků pro řešení úloh řízení technických soustav a procesů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základy těchto metodologií.

Prerekvizity

Předpokládá se orientace v základních poznatcích o dynamických systémech a v metodologii klasického návrhu regulátoru. Poporučuje se orientace v teorii řízení a fuzzy logice.

Doporučená nebo povinná literatura

Hangos, K. M.: Intelligent Control Systems

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován na základě vyhodnocení aktivity ve cvičeních a výsledků písemného zápočtového testu se čtyřmi otázkami. Klasifikace je plně v kompetenci vyučujícího podle platných směrnic VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je zvládnout základy metodologie návrhu stavových regulátorů a fuzzy regulátorů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, na cvičeních povinná. Výuka běží podle týdenních plánů. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vnější a vnitřní popis dynamického systému ve spojité a diskrétní oblasti.
2. Stavové zpětnovazební řízení.
3. Návrh stavového regulátoru s kompenzací poruchy.
4. Návrh stavového řízení s pozorovatelem.
5. Zobecnění návrhu stavového řízení, vhodné struktury pro návrh stavového řízení.
6. Příklad řešení technického problému.
7. Fuzzy množiny, lingvistické proměnné.
8. Inferenční pravidla, fuzzyfikace, defuzzyfikace.
9. Pravidlové systémy, fuzzy regulátory.
10. Tvorba báze pravidel fuzzy regulátoru použitím empirických znalostí o chování systému.
11. Řešení technického problému.
12. Tvorba báze pravidel fuzzy regulátoru použitím obecných metapravidel.
13. Řešení technického problému.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy práce s Matlab/Simulink/Control System Toolbox.
2. Dynamické vlastnosti systému, vyšetřování stability.
3. Příklad řešení: klasické řešení regulátoru.
4. Příklad řešení: stavový regulátor I.
5. Příklad řešení: stavový regulátor II (s kompenzací poruchy).
6. Příklad řešení: stavový regulátor III (s pozorovatelem).
7. Příklad řešení: stavový regulátor IV (s pozorovatelem a kompenzací poruchy).
8. Základy práce s Matlab/Simulink/Fuzzy Logic Toolbox.
9. Příklad řešení: fuzzy regulátor I (intuitivně).
10. Příklad řešení: fuzzy regulátor II (intuitivně).
11. Příklad řešení: fuzzy regulátor III (z empirické znalosti).
12. Příklad řešení: fuzzy regulátor IV (použitím metapravidel).
13. Zápočtový test.