Detail předmětu

Semestrální práce

FSI-OSPAk. rok: 2017/2018

Předmět semestrální práce zahrnuje samostatně zpracované práce, které jsou zadány studentům z provozní problematiky. Zadávaná problematika vychází z aktuálních teoretických i provozních problémů civilního letectví, navazuje především na problematiku řízení letového provozu, provozovatelů letišť a leteckých provozovatelů. Student je nucen se sám orientovat v řešeném tématu a navrhnout možná řešení. Při tom využívá poznatků z odborné literatury a navrhovaná řešení by měl konzultovat také s odborníky v dané problematice. Kontrola postupu zpracování semestrální práce a konzultační pomoc je poskytována garantem kurzu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Hlubší pohled na aktuálně řešenou problematiku civilního letectví. Schopnost komunikace s podniky působícími civilním letectví. Získání orientace v dostupných podkladech a odborné literatuře.

Prerekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
Folowing instructions of diploma work controller.
Folowing instructions of diploma work controller.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a jeho klasifikace probíhá předložením semestrální práce
garantovi kurzu. Student seznamuje zkoušejícího s obsahem práce
a dosaženými výsledky. V předložené práci je posuzována schopnost studenta samostatně zpracovat zadané téma a jeho grafický projev. Mimo vlastní klasifikace je hodnocena garantem kurzu také perspektivnost pokračování řešení problematiky v diplomovém semináři a diplomové práci.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem semestrálních prací je ověřit schopnosti
studentů k samostatné práci v oblasti aktuální
provozní a technické problematiky civilního
letectví v České republice. Zaměřena je na
získání, zpracování a využití provozních
podkladů a dostupné literatury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení probíhají formou konzultací. Během semestru jsou dvě povinné průběžné prezentace podkladů pro diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. zadání a konzultační činnost k semestrální práci 2. konzultační činnost k semestrální práci 3. konzultační činnost k semestrální práci 4. konzultační činnost k semestrální práci 5. prezentace 6. konzultační činnost k semestrální práci 7. prezentace 8. konzultační činnost k semestrální práci 9. konzultační činnost k semestrální práci 10. konzultační činnost k semestrální práci 11. konzultační činnost k semestrální práci 12. Prezentace semestrálních prací 13. Prezentace semestrálních prací.

Hodnocení studenta vychází z jím zpracované práce. Hodnotí se především schopnost práce s materiály a vlastní přínos k řešenému tématu.