Detail předmětu

Spolehlivost letadlové techniky

FSI-OSDAk. rok: 2017/2018

Předmět dává ucelený přehled o moderních metodách zabezpečování spolehlivosti letadel a jejich soustav (ve všech etapách jejich technického života). Zahrnuta je problematika výpočtů, analýz a prognóz spolehlivosti ve fázi návrhu a problematika vyhodnocení provozních dat s ohledem na parametry spolehlivosti. Metody jsou důsledně založeny na stochastických vlastnostech spolehlivosti. Důraz je položen především na nejvýznamnější vlastnosti, jakými jsou: bezporuchovost, pohotovost a bezpečnost.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět spolehlivost letadlové techniky umožňuje studentům získat znalosti o postupech používaných pro zabezpečení spolehlivosti a bezpečnosti letadlové techniky (a průmyslových výrobků obecně). Studenti se rovněž naučí pracovat s mezinárodními standardy v oblasti spolehlivosti (standardy EU a předpisy pro stavbu letadel).

Prerekvizity

Student by měl znát základy statistiky a pravděpodobnosti. Dále by měl disponovat základními znalostmi z oblasti konstrukce letadel (a jejich systémů).

Doporučená nebo povinná literatura

Villemeur, A.: Reliability, Availability, Maintainability and Safety Assessment, Volume 1 and 2, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-93048-8 (vo.1), 978-0-471-93049-5 (vol.2), 1992 (EN)
O’Connor, P.: Practical Reliability Engineering, John Willey & sons, ISBN ISBN: 978-0-470-97981-5, 2012 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je 80% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit vypracované protokoly ze cvičení. Pro klasifikaci jsou rozhodující výsledky 2 písemných testů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do problematiky spolehlivosti letecké techniky, včetně postupů používaných pro zajištění dostatečné úrovně spolehlivosti v průběhu návrhu i provozu letadel různých kategorií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky předmětu je studentům zadáváno řešení problémů souvisejících s tématem výuky. Z vyhodnocení vypracovaných protokolů jsou získávány informace o průběžném studiu a zvládnutí přednášené látky studenty. Pro studenty jsou povinná všechna cvičení. V odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
    obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Pojetí a koncepce zabezpečení spolehlivosti letadlové techniky.
2.Pojmy a definice ve spolehlivosti.
3.Matematické nástroje.Základy teorie spolehl.systémů.
4.Metody výpočtu inherentní spolehl.výrobků. Spolehlivost neopravovaných systémů.
5.Metody FMEA,FMECA,
6.Blokové diagramy bezporuchovosti (RBD).
7.Stromy poruchových stavů (FTA).
8.Spolehlivost opravovaných systémů. Metoda prostorů a stavů (SSM).
9. Analýzy spolehlivosti pro účely certifikace.
10.Spolehlivost softwaru. Úvod do spolehlivosti kosmické techniky.
11.Vyhodnocování zkoušek spolehlivosti a provozních dat.
12.Vyhodnocování zkoušek spolehlivosti a provozních dat.
13. Softwarová podpora ve spolehlivosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2.Aplikace zákonů pravděpodobnosti při výpočtech bezporuchovosti prvků letadel.
3-5.Příklady aplikace metod výpočtu inherentní spolehlivosti (bezporuchovosti) pro složité výrobky (systémy).
6.Aplikace analýzy FMEA/FMECA.
7-8.Příklad aplikace blokových diagramů (RBD) a stromů poruch (FTA).
9-11.Příklad analýz spolehlivosti pro účely certifikace na vybraných soustavách letadel.
12-13.Vyhodnocování zkoušek spolehlivosti a provozních dat.