Detail předmětu

Provoz a ekonomika letecké dopravy I

FSI-OP1Ak. rok: 2017/2018

Předmět Provoz a ekonomika letecké dopravy I má studenty seznámit s postavením a úkoly dopravy v národním hospodářství, charakteristikami jednotlivých dopravních oborů, úkoly letecké dopravy v dopravní soustavě,organizací a řízením civilního letectví, národními a nadnárodními organizacemi, technickým provozem letadel, leteckou přepravou, smlouvami a tarify používanými v letecké dopravě a speciálními leteckými pracemi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat přehled o možnostech využití letadlové techniky jak v dopravní činnosti tak při některých speciálních aktivitách v národním hospodářství. Studenti se naučí chápat význam mezinárodní spolupráce při zabezpečování letecké dopravy.

Prerekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Sedláček, B.,Letecká doprava, Žilina 2000
Trebichavský,F.,Chvátal,F.: Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy
Sedláček,B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy I
Holloway, S. (2003) Straight and Level: Practical Airline Economics
Průša, J., Svět letecké dopravy, Praha 2016
Strejček,J.a kol.: Léta létání
Holloway, S. (2003) Straight and Level: Practical Airline Economics

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: účast na cvičeních, vypracování písemných prací v předepsaném rozsahu, vypracování kontrolních prací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu PELD I je seznámit studenty se základními vztahy a úkoly jednotlivých dopravních oborů v národním hospodářství, významem letecké dopravy, Mezinárodní organizací civilního letectví (ICAO), Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA) a dalších vládních a nevládních a mezinárodních organizací, organizací a řízením civilního letectví ČR, technickou přípravou nového provozu, podmínkami v přepravní části, mezivládnímu a mezipodnikovému zabezpečení letecké dopravy v technické, obchodní i ekonomické části a využitím letadlové techniky při speciálních činnostech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Všeobecná charakteristika dopravy.
2. Postavení a úlohy dopravy v národním hospodářství.
3. Dopravní soustava.
4. Postavení a úlohy jednotlivých dopravních oborů.
5. Letecká doprava v České republice.
6. Mezinárodní organizace civilního letectví.
7. Organizace a řízení civilního letectví v ČR.
8. Technická obsluha letadel.
9. Technická příprava nového provozu.
10. Letecká přeprava - přeprava osob.
11. Letecká přeprava - přeprava nákladu.
12. Letecká přeprava - přeprava pošty.
13. Smlouvy a tarify.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam dopravy v rozvoji národního hospodářství.
2. Zvláštnosti dopravy a dopravního procesu.
3. Společenské úkoly dopravy.
4. Dopravní soustava.
5. Charakteristiky jednotlivých dopravních oborů.
6. Vztah letecké dopravy k ostatním oborům a úsekům národ.hospodářství.
7. Letecká dopravní technika a ekonomika.
8. Rozvoj letectví a letecké dopravy.
9. Mezinárodní organizace civilního letectví.
10. Organizace civilního letectví v ČR.
11. Technická obsluha letadel.
12. Ekonomické otázky letecké přepravy.
13. Mezistátní a mezipodnikové zabezpečení letecké dopravy.