Detail předmětu

Letecké právo a předpisy

FSI-OLPAk. rok: 2017/2018

Vznik a rozvoj leteckého práva. Základní principy leteckého práva, právní formy. Právní režim vzdušného prostoru. Mezinárodní úmluvy a organizace civilního letectví. Komerční využívání vzdušného prostoru. Právní status letadla, posádky letadla, leteckého podniku a letiště. Odpovědnost za škody. Letecké provozní a stavební předpisy. Státní správa v civilním letectví. Základy kosmického práva.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v základních vnitrostátních a mezinárodních právních normách působících v oboru civilního letectví.

Prerekvizity

Nejsou žádné zvláštní požadavky.

Doporučená nebo povinná literatura

Čapek,J.,Klíma, R., Zbíralová, J.: Civilní letectví ve světle práva,Praha 2005
Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb.
Prováděcí vyhláška č.108/1997 Sb.
ICAO: Convention on International Civil Aviation Doc 7300/7
ICAO: Convention on International Civil Aviation Doc 7300/7
LIS, předpisy L

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách a úspěšné absolvování písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je objasnit základní postavení práva v civilním letectví, seznámit studenty s podstatou a obsahem mezinárodních úmluv a mezinárodních organizací, jejichž je ČR členem, s podstatou legislativní úpravy civilního letectví v ČR a základních stavebních a provozních předpisů, objasnit principy výkonu státní správy na úseku civilní letecké dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
    obor M-STL , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do práva, právo v civil.letectví, pojmy,normy, členění, platnost.
2. Právní režim vzdušného prostoru, historický vývoj.
3. Mezinár.organiz.v civil.let.ECAC, EUROCONTROL, JAA, IATA, SITA, IFALPA.
4. Mezinár.úml.v civil.let.-ICAO, Varšavská ve znění Hág.protok., Ženevská.
5. Mezinárodní úmluvy - Montrealská, Římská, a UNIDROIT.
6. Boj s protipráv.činy v letectví-Haagská, Tokijská a Montreálská úmluva.
7. Základní předpisy v civilním letectví I: L1,L6,L7,L9.
8. Základní předpisy v civilním letectví II: L12,L13,L16.L17.
9. Zákon o civilním letectví, prováděcí vyhláška.
10. Evidence letadel, Způsobilost letadel a výrobků let. Techniky.
11. Způsobilost létajícího personálu, Letiště, Užívání vzdušného prostoru,
12. Podnikání v civil.letectví. Státní správa v civilním letectví.
13. EU – právní úprava podnikání v civilní letecké dopravě.