Detail předmětu

Letecká navigace

FSI-OLNAk. rok: 2017/2018

Předmět obsahuje základní informace o letecké navigaci. Představuje: Cíle, úkoly a principy letecké navigace. Terminologie. Používané metody. Navigační veličiny a jejich měření. Zpracování výsledků navigačních měření. Směry a tendence rozvoje moderních leteckých navigačních zařízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní studentům pochopit základy letecké navigace. Seznámí je s principy činnosti hlavních druhů navigačních prostředků a systémů. Definuje základní navigační prvky a možnosti jejich měření. Studenti také pochopí principy astronomické navigace, možnosti navigace na velké vzdálenosti a podmínky pro navigaci v prostoru (3D, 4D), a seznámí se s principy a činností satelitní navigace.

Prerekvizity

Znalost vysokoškolské matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Vosecký, S.: Radionavigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM s.r.o., Brno, 2011 (CS)
KULČÁK,L. a kol.: Zabezpečovacia letecká technika, Žilinská univerzita v Žilině, 1999.
PŘIBYL,K., KEVICKÝ,D.: Letecká navigace, NADAS PRAHA, 1980 VOSECKÝ,S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, Vojenská akademie v Brně, 1988
PŘIBYL,K., KEVICKÝ,D.: Letecká navigace, NADAS PRAHA, 1980.
GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008
VOSECKÝ,S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, Vojenská akademie v Brně 1988, Fakulta strojního inženýrství v Brně
Aviationexam.com: JAA TEST PREP, 061 General Navigation, Edition 2010, Czech Republic
Kevický,D., Kalašová,A.: Satelitné navigačné systémy, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2004, ISBN 80-8070-295-0
Kevický,D., Kulčák,L., Palička,L.: Koncepcia leteckých zabezpečovacích systémov, VŠDS Žilina 1995, ISBN 80-7100-209-7
JAA ATPL Theoretical Knowledge Manual, 061 General Navigation, Jeppesen, Oxford 2006
JAA ATPL, 062 Radionavigation, Theoreticalů Knowledge Manual, Oxford, 2006
Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition
STAVOVČÍK, Boleslav: Obecná navigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM, s.r.o., Brno, 2008 (CS)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, ISBN 978-80-7204-638-6, CERM s.r.o., Brno, 2009 (CS)
KOLEKTIV AUTORŮ: Učebnice pilota, ISBN – 80 – 85280 – 89 – 2, Svět křídel, Cheb, 2003 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% účast. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základy letecké navigace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu Letecká navigace. Galaxie, Sluneční soustava. Země.
2. Navigační veličiny.
3. Souřadnicové soustavy používané v letecké navigaci.
4. Mapy pro leteckou navigaci.
5. Tratě letů.
6. Letecká navigační zařízení. Letecké navigační prostředky.
7. Letecké navigační systémy. Poloha letadla.
8. Měření navigačních veličin.
8. Chyby měření navigačních veličin.
9. Navigace výpočtem. INS. Tlaková navigace. RVSM.
10. Současné metody navigace letadel a ŘLP (RNAV, PBN).
11. Automatizované systémy navigace a řízení letu (FMS).
12. Komunikace v letecké navigaci (ATN; AFTN; AMS; AMSS; SSR).
13. Konzultace, rezerva; zápočet.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-3. Výpočet dlouhých vzdáleností.
4-7. Konstrukce kartografické sítě map v projekcích: gnomonické polární, stereografické polární a konformní kuželové Labertové.
8-11. Měření nebeského tělesa, konstrukce astronomické polohové čáry.
12-13. Parametry drah satelitů.