Detail předmětu

Letecká meteorologie

FSI-OLMAk. rok: 2017/2018

Aplikovaná meteorologie, zkoumající meteorologické prvky a jevy z hlediska jejich vlivů na letecký provoz a leteckou techniku. Obsahově je zaměřena na vlastnosti atmosféry a základní atmosférické jevy, které ovlivňují bezpečnost, hospodárnost, výkon pravidelnost a komfort leteckého provozu. Meteorologické pozorování, služby, předpovědi a zprávy pro leteckou činnost.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pochopení atmosférických procesů a podmínek letecké činnosti využitelných při přípravě a uskutečňování letů, v práci pilota i pozemního letištního personálu. Dokonalá znalost meteorologických informací pro letectvo a jejich aplikace v různých druzích. letů.

Prerekvizity

Základy termodynamiky, matematické a regionální geografie.

Doporučená nebo povinná literatura

BENEŠ, L.: Učebnice pilota: aerodynamika, letecká meteorologie, letecká navigace, GPS, letadla, ... 2., opr. vyd. Cheb: Svět křídel, 2000. ISBN 80-85280-30-2.
Great Britain. Meteorological Office: Handbook of aviation meteorology. London: H.M. Stationery Off., 1960. (EN)
ENGLAND, J., ULBRICHT, H.: Flugmeteorologie. Berlin, Transpress-Verlag für Verkehrswesen, 1980. Luftfahrt-Handbücher.
LEXMANN, E.: Meteorológia pre športového pilota. 2. dopl. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. Edícia dopravnej literatúry.
DVOŘÁK, P.: Letecká meteorologie, 2. vydání. Cheb: Svět křídel, 2010. ISBN isbn978-80-8680-885-7.
NEDELKA, M.: Prehľad leteckej meteorológie. Bratislava: Alfa, 1984.
Great Britain. Meteorological Office: Handbook of aviation meteorology. London: H.M. Stationery Off., 1960.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro zkoušku podle sylabu z části shodného se základními osnovami pro teoretické zkoušky pilotů civilního letectví. Zkouška je písemná a ústní. Požadavkem pro zápočet je odevzdání písemných protokolů (prací).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače s atmosférou Země jako prostředím pro leteckou činnost s důrazem na nebezpečné meteorologické jevy, které působí na letecký provoz (vzlet, přistání, let v hladině). Podrobně informovat o úkolech letecké meteorologie v systému zabezpečování civilní letecké dopravy (letecké meteorologické informace - zprávy, hlášení, výstrahy, předpovědi, předletová meteorologická dokumentace apod.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úkoly let.meteorologie. Zdroje,využití v let.dopr. Spec.let.činnosti.
2. Vývoj let.meteorologie. Let.povětrnostní služba. Mezinár.spolupráce.
3. Složení,vlastn.atmosf. Meteorol.prvky a jejich vliv na činn.letectva.
4. Sluneční záření. Teplota vzduchu. Vlhkost vzduchu. Kondenzace,oblaky.
5. Atmosf.srážky,námraz.jevy. Bouřky. Konvekce a podm.lability v ovzduší.
6. Hustota vzduchu a atmosf.tlak. Vítr. Cirkulace. Turbulence.
7. Dohlednost, viditelnost. Vzduchové fronty a atmosférické fronty.
8. Cyklony a anticyklony. Tropické cyklony.
9. Meteorolog.pozorování. Stanice a sítě. Distanční měření,aerologie.
10. Letecké meteorologické informace, zprávy, výstrahy.
11. Přízemní a výšk.povětrnost.mapy, termod.diagramy, vertik.řezy atmosf.
12. Družic.a radiolok.informace. Letecko-meteorol.předpovědi, briefing.
13. Letecká klimatologie, klimatografie letišť a leteckých tratí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Meteorologické stanice,základní přístrojové vybavení.
2. Měření meteorologických prvků na letištích a v terénu.
3. Meteorologické zpravodajství, kódy.
4. Synoptické mapy přízemní a výškové.
5. Analýza synoptických map, mapy význačného počasí.
6. Sloučená radiolokační informace.
7. Snímky z meteorologických družic.
8. Klasifikace oblaků-Mezinárodní atlas oblaků.
9. Klasifikace oblaků-Mezinár.album oblaků pro pozorovatele v letadlech.
10. Námrazové jevy v letectví.
11. Letecká meteorologická dokumentace.
12. Druhy leteckých meteorologických zpráv.
13. Letecké meteorologické předpovědi počasí.