Detail předmětu

Obchodní přepravní činnost

FSI-OBPAk. rok: 2017/2018

Marketing v letecké dopravě, výzkum trhu, propagace a reklama, letové řády, prodej a knihování, přijetí cestujících k přepravě, vystavování a uznávání dokladů, způsoby plateb, tarifování v mezinárodní přepravě cestujících, slevy, zavazadla, přeprava cestujících za zvláštních podmínek, poskytované služby, provozní letová dokumentace, přijetí zboží k přepravě, odpovědnost přepravce, druhy tarifů a poplatků v přepravě zboží, doklady v mezinárodní přepravě zboží, zvláštní druhy nákladu a knihované zboží, nepravidelnosti v letecké přepravě zboží.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v otázkách marketingu letecké přepravy, v přepravních podmínkách, v přepravních dokladech a dokumentech, v určování tarifů a poplatků, v kategorizaci cestujících, zavazadel a zboží a způsobech jejich přepravy.

Prerekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Hanák, P.: Obchodná prevádzková činnosť v leteckej doprave, Žilina, 2004 (SK)
Pruša, J.: Svět letecké dopravy, Praha, 2007, Galileo CEE Service ČR (CS)
Holloway, S.: Straight and Level - Practical Airline Economics, 2008, Ashgate (EN)
Bazargan, M.: Airline Operations and Scheduling, Ashgate, 2010 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách formou esejí a prezentací zpracovávaných studenty.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě průběžné kontroly vědomostí studenta během celého semestru a prezentace zadaných úkolů zaměřených na příklady praktické aplikace probírané látky.

Zkouška se provádí písemnou a ústní formou, na základě vypracování tří otázek a následné diskusi.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se s vybranou problematikou obchodního provozu v oblasti pravidelné dopravy cestujících a přepravy zboží, objasnění definic vztahujících se k letecké přepravě, ověření teoretických znalostí a získání praktických znalostí
vlastní prací studenta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná. Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, historie, obecný přehled
2. Licencování letecké dopravy, smlouvy v letecké dopravě
3. Marketing v letecké dopravě
4. Management výnosů
5. Letové řády
6. Letecké společnosti
7. Letadlová technika používaná v OPČ
8. Přeprava osob
9. Doklady pro přepravu osob
10. Tarify při přepravě osob
11. Přeprava zavazadel
12. Přeprava nákladu a nebezpečného zboží
13. Tarify a dokumenty pro přepravu nákladu

Je požadována alespoň 60% účast na přednáškách. Forma kontroly je prezenční listina. Zkouška z předmětu je písemná, student musí zodpovědět dvě vybrané otázky. Součástí hodnocení je i kvalita samostatně zpracované práce.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Studenti zpracovávají krátké práce o aktuálních trendech v prodeji letecké dopravy a případové studie.
Podmínkou udělení zápočtu je zpracování a prezentování zadaného tématu.