Detail předmětu

Výpočtové modelování proudění

FSI-MVPAk. rok: 2017/2018

Výpočetní mechanika tekutin (Computational Fluid Dynamics, CFD) je jedním ze tří pilířů moderní mechaniky tekutin ( teoretická mechanika tekutin, experimentální mechanika tekutin, výpočetní mechanika tekutin). Rozšiřování CFD programů do praxe vyžaduje seznámení s principy a metodami numerického řešení proudění tekutin. Jejich znalost je nezbytná pro správné posuzování výsledků výpočetních simulací a kvalifikované využití CFD softwaru při návrhu tekutinových strojů, prvků a soustav.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí s principy numerického řešení rovnic proudění tekutin a využitím optimalizačních metod v návrhu tekutinových strojů a prvků, získá znalost práce v prostředí konkrétního CFD programu (Fluent).

Prerekvizity

Znalost základních rovnic proudění tekutin, základy práce s PC.

Doporučená nebo povinná literatura

Versteeg, H., Malalasekera, W.: An Introduction to Computational Fluid Dynamics : The Finite Volume Method Approach. Prentice Hall. 1996
Tesař, V.: Mezní vrstvy a turbulence. Skripta ČVUT. Ediční středisko ČVUT. 1991.
Wilcox, D.C.: Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries Ltd. 1992
Kozubková, M., Drábková, S., Šťáva, P.: Matematické modely stlačitelného a nestlačitelného proudění - Metoda konečných objemů. Skripta VŠB-TU Ostrava. 1999.
Wendt, J.F.: Computational Fluid Dynamics. Springer-Verlag Telos. 1996
Fletcher, C.A.J.: Computational Techniques fo Fluid Dynamics. Springer-Verlag. 1997
Fletcher, R.: Practical Methods of Optimization. John Wiley & Sons. 2nd edition. 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Ověření znalostí dle osnovy (písemná + ústní) část, hodnocení projektů. Celkové hodnocení dle bodové stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení s principy výpočetní mechaniky tekutin, získání základních dovedností pro práci s CFD softwarem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence evidována,případná (limitovaná) absence se řeší individuálně. 4 seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-FLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úloha výpočetního modelování (CFD) v návrhu tekutinových strojů, výhody a omezení použití výpočetního modelování. Motivační ukázky aplikací CFD.
2. Základní diferenciální rovnice mechaniky tekutin, matematická klasifikace těchto rovnic, nutnost numerického řešení.
3. Přístupy k diskretizaci parciálních diferenciálních rovnic (konečné diference, prvky, objemy). Metoda konečných objemů.
4. Aplikace metody konečných objemů na 1D a 2D úlohu difúze. Řešení soustav rovnic. Konvergence.
5. Nestacionární úloha. Explicitní, implicitní schéma.
6. Konvekčně – difúzní úloha, algoritmus SIMPLE.
7. Proudění v rotujícím souřadnicovém systému (multiple reference frame, mixing plane, sliding mesh), vícefázové proudění – základní principy.
8. Turbulence, možnosti výpočetního řešení turbulentního proudění. Statistická analýza, Reynoldsovy rovnice, turbulentní napětí, problém uzavření systému rovnic, Boussinesquova hypotéza.
9. Modely turbulence (nula-, jedna-, dvourovnicové, model Reynoldsových napětí). Simulace velkých vírů (LES). Přímý výpočet turbulentního proudění (DNS).
10. Modelování proudění v blízkosti stěny (stěnové funkce, dvouvrstvý přístup). Vizualizace proudění v prostředí CFD.
11. Tvarová optimalizace tekutinových prvků. Parametrizace geometrie, definice účelové funkce, provázání s CFD.
12. Principy některých optimalizačních metod.
13. Integrace CFD v prostředí CAE (Computer Aided Engineering). Ukázka na reálném příkladu tekutinového stroje nebo prvku (včetně prezentace vývojového pracovníka z praxe).

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s procesem výpočetního modelování (preprocesor + řešič + postprocesor). Konkrétní ukázka v prostředí programu Fluent. Základy tvorby geometrie výpočetní oblasti v programu Gambit.

2.-4. Rotačně symetrické laminární proudění v trubce. Porovnání numerického a analytického řešení. Cvičení zahrnují vytvoření výpočetní sítě, zadání okrajových podmínek, přípravu výpočetního modelu pro řešení v programu Fluent, vyhodnocení, vypracování zprávy za každou pracovní skupinu.

6.-7. Numerické zpracování úlohy 1D difúze (v libovolném programovacím jazyku nebo tabulkovém procesoru).

8.-11. Rovinné proudění v axiální lopatkové mříži. Jednotlivé pracovní skupiny vypočtou konkrétní průtok a natočení lopatkové mříže. Výsledky řešení budou prezentovány ve zprávě.


12.-13. Sestavení programu pro vybranou optimalizační metodu (v libovolném programovacím jazyku nebo tabulkovém procesoru).