Detail předmětu

Tekutinové stroje II

FSI-MS2Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na pevnostní kontrolu navrženého tekutinového stroje (hřídele, oběžného kola, ložisek, spirály) a celkovou konstrukci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student dosáhne jistoty v pevnostní kontrole oběžných kol, spirál a hřídelů tekutinových strojů vyvinutých na zadané parametry.

Prerekvizity

Základní výpočtové části pružnosti a pevnosti a části strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Nechleba, M.:Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství, SNTL, Praha, 1962. (CS)
Štoll,Č., Kratochvíl, S., Holata, M.:Využití vodní energie, SNTL/ALFA, Praha, 1977. (CS)
Strýček, O.:Hydrodynamické čerpadlá,skripta SVŠT Bratislava, 1988, Bratislava (SK)
Lazarkiewicz, S., Troskolanski, A.: Impeller pumps,Wydawnictwa naukowo-techniczne, Varšava, 1965 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu : účast a písemné vypracování zadaných výpočtových postupů u vybraných zadání.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je, aby student porozuměl základním pevnostním výpočtům a pevnostní kontrole tekutinového stroje (zejm. oběžného kola a spirály), návrhu základních částí (hřídele, ložisek.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Příp. neúčast se nahrazuje zadáním zvláštního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-FLI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pevnostní výpočet spirály s kruhem výztužných lopatek.
2. Výpočet rozváděcího ústrojí přetlakových turbín.
3. Hřídel hydraulických strojů a jeho uložení v ložiskách.
4. Pevnostní výpočet oběžného kola Francisovy turbíny.
5. Pevnostní výpočet oběžného kola Kaplanovy turbíny. Přímoproudá turbína.
6. Návrh hlavních částí Peltonovy turbíny.
7. Zapojení čerpadel (sériové a paralelní), regulace škrcením, práce jednoho čerpadla do několika větví a určení pracovního bodu na charakteristice stroje.
8. Výpočet objemových ztrát, ucpávek a vyrovnávacích kotoučů. Příslušenství čerpadel.
9. Pevnostní kontrola hřídele (určení průhybu a natočení), návrh ložisek.
10. Konstrukce hydrodynamických čerpadel, úplná charakteristika čerpadla (čtyřkvadrantová), stické vyvažování rotorů čerpadel.
11. Konstrukční podpora (kuželové průměty, rozviny lopatek po proudnici, výstupní hrdlo spirály).
12. Speciální čerpadla (axiální, vířivá).
13. Objemová čerpadla a jejich návrh.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pevnostní výpočet spirály vodní turbíny.
2. Pevnostní výpočet rozváděcího kola.
3. Pevnostní výpočet turbinového hřídele.
4. Pevnostní výpočet oběžného kola Francisovy turbiny.
5. Přímoproudá Kaplanova turbina ? výpočet reakcí v uložení a převodu.
6. Pevnostní výpočet oběžného kola Kaplanovy turbiny.
7. Návrh valivých (závěsných) ložisek.
8. Návrh Peltonovy turbiny (oběžné kolo, dýza).
9. Výpočet objemových ztrát, ucpávek.
10. Výpočet vyrovnávacího pístu pro eliminaci axiální síly čerpadla.
11. Určení tvarů lopatek difuzoru a vratného kola (v konformním zobrazení, převod do reálných souřadnic).
12. Kuželové průměty vstupní části lopatek zadaného oběžného kola.
13. Pevnostní kontrola hřídele čerpadla (reakce v uložení, průhyb a natočení letmo uloženého oběžného kola).