Detail předmětu

Elektrické vybavení energetických strojů a zařízení

FSI-MELAk. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje studenty se základními elektrickými a elektronickými systémy užívanými v tepelných, jaderných a vodních elektrárnách, včetně dalších aplikací tepelných, hydraulických a pneumatických strojů a zařízení.Elektrické soustavy a jejich členění. Elektrická schémata hydraulických stanic.Vybavení ovládacích a řídících prvků v energetice. Úvod do elektrického vybavení spaloven odpadů a biomasy, čistíren odpadních vod, konvese solární energie.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat znalosti, které jsou nutné pro aplikaci a optimální nastavení příslušných zařízení podle technické dokumentace výrobce včetně ovládacích a řídicích prvků. Studenti rovněž získají praktické dovednosti, nutné pro obsluhu a diagnostiku jednoduchých poruch elektrických zařízení.

Prerekvizity

Z8klady dynamiky mechanizmů, základy teorie linerních systémů řízení, základy teorie elektrických strojů a přístrojů, scémata a činnost měničů elektrické energie.

Doporučená nebo povinná literatura

Matoušek, A.: Elektrárny 1, VUT FEKT, Brno 2002
Elliot,T.C.,CHEN,K.,Swanekamp,R.C.:Standard Handbook of Powerplant Engineering. McGraw-Hill Companies,Inc. ISBN 0-07-019435-1
Dorr, H.: Příručka hydrauliky. Svazek 2. Proporcionální technika a servotechnika. Mannesmann Rexroth GmbH, Lohh am Main 1986
Kadrnožka,J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1988

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání samostatné práce dle zadaného tématu a absolvování testu z přednášené látky. Výsledná klasifikace je určena bodovým hodnocením dle Studijního a zkušebního řádu VUT. Body získávají studenti ve dvou okruzích: 1. Písemný test z přednášené látky, 0-50 bodů. 2. Kvalita samostatné práce, 0-50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem elektických zařízení v tepelných, jaderných a vodních elektrárnách a ovládacími a řídicími prvky, užívanými v energetických strojích a zařízeních. Úkolem předmětu je dosažení základních znalostí na takové úrovni, aby studenti byli schopni aplikovat výše uvedená zařízení a jejich komponenty ve své profesi a orientovat se v široké tržní nabídce jednotlivých výrobců.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Náplní předmětu jsou pouze přednášky. Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-FLI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Energetické soustavy, jejich členění a charakteristika.
2. Elektrická schémata jaderných, tepelných a vodních elektráren.
3. Princip činnosti alternátoru.
4. Práce alternátoru do samostatné sítě.
5. Paralelní práce alternátoru se sítí.
6. Základy konstrukce turbo a hydroalternátorů.
7. Synchronizace a fázování alternátorů.
8. Budicí systémy alternátorů.
9. Generátorický režim asynchronního stroje.
10.Společná práce synchronního generátoru s pohonným strojem.
11.Elektrické pohony v energetických zařízeních.
12.Elektrické vybavení ovládacích a řídících prvků v energetice.
13.Elektrické vybavení nekonvenčních zařízení s ekologickou funkcí.