Detail předmětu

Řízení projektů

FSI-KRIAk. rok: 2017/2018

Předmět "Řízení projektů" (Project Management) je zaměřen na jeden ze základních manažerských oborů široce aplikovaných v řadě oblastí lidských činností. Význam tohoto oboru neustále roste. Jeho důležitost se neprojevuje pouze při řešení středních a velkých projektů. Vzhledem k běžné internacionalizaci projektů a zvyšující se dynamice řízených změn v průmyslu je kvalitní projektové řízení nezbytným předpokladem úspěchu. Pro "procesní inženýrství" představuje technologie řízení projektů základní nástroj jak úspěšně realizovat všechny fáze investičního záměru. Předmět je zaměřený především do praktické oblasti výuky. Vychází z obecně přijatých a ověřených principů projektového řízení, se zaměřením na jeho komerční i technickou úspěšnost. Nedílnou jeho složkou je jeho praktická část, která se opírá o reálné případy z praxe.

Výsledky učení předmětu

Posluchači by si po absolvování předmětu měli uvědomit komplexnost problémů se kterými se při práci na projektech setkají,pochopit význam týmové práce, její přednosti i úskalí. Získané teoretické znalosti by jim měly pomoci při volbě správných nástrojů řízení projektu. Měla by se také zvýšit jejich profesní kvalifikace i komunikační schopnosti.

Prerekvizity

Zájkladní znalosti z chemického inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Dolanský V., Měkota, V., Němec, V.,: Projektový management, Grada Publishing, Praha, 1996
Project Management Association: Project Management Body of Knowledge, PMA,2012
Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, Grada Publishing, Praha, 1996
Ducan, W. R.: Project Management - Body of Knowledge , Project Management Institute, USA, 1996
Scharnell, L. : Project Company Management, ABB Management Practice, 1995
Casais, E., Gibson, R.: The Fundamentals of Project Management, Management Centre Europe, 1999
Kimmons, R. L., Loweree, J. H., : Project Management - A Reference for Professionals, Marcel Dekker, New York, 1989

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška.
Požadavky pro zápočet:
- Aktivní účast ve cvičeních
- Příprava a prezentace případových studií
Zkouška:
- Vypracování modelového projektu
- Úspěšné zpracování testu
(hodnocení: výborně min. 30 bodů, velmi dobře min. 25, dobře min. 20,
nevyhověl méně něž 15)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je:
- Poskytnout studentům základní teoretické znalosti z projektového řízení
- Umožnit studentům orientovat se při praktické realizaci procesních in-
vestičních celků a informovat o možných rizicích při řešení projektu
- Naučit studenty týmovému způsobu řešení problémů a prezentace výsledků
- Nabídnout informace o možnostech pracovat jako projektový manažer

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Cvičení probíhají v určené učebně a navazují na odpřednášenou látku. Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-PRI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní principy řízení projektů, zakládání a formulace projektu
2. Řízení času, zdrojů a nákladů v projektech
3. Finanční prostředky,jejich řízení,rizika projektu a jejich hodnocení
4. Řízení kvality
5. Nákup zařízení a jeho kontrola
6. Řízení lidských zdrojů
7. Projektové komunikační techniky, formální výstupy, prezentace
8. Hodnocení úspěšnosti projektu
9. Realizované projekty - příklady
10. Zadání modelového projektu
11. Profesní uplatnění projektových managerů
12. Analýza rizik
13. SW podpora

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní principy řízení projektů,zakládání a formulace - příklady
2. Řízení času, zdrojů a nákladů v projektech - příklady
3. Finančních prostředků,rizika projektu a jejich hodnocení - příklady
4. Řízení kvality - příklady
5. Nákup zařízení a jeho kontrola - příklady
6. Řízení lidských zdrojů - příklady
7. Prezentace individuálních případových studií
8. Hodnocení úspěšnosti projektu - příklady
9. Problémy realizace
10. Řešení modelového projektu a prezentace individ. případových studií
11. Certifikace projektových managerů
12. Rizika mezinárodních projektů
13. Příklady SW podpory