Detail předmětu

Účetnictví

FSI-H2UAk. rok: 2017/2018

Předmět uvádí studenta do problematiky podvojného účetnictví podnikatelských subjektů.
V první části výkladu se vychází z právního rámce a základních pojmů. Objasňuje se problematika oceňování a základy finančního řízení aktiv a pasiv podniku. Ve druhé části výkladu jsou vysvětlovány nejpodstatnější prvky jako je dlouhodobý majetek, zásoby, finanční majetek, vlastní kapitál, rezervy, závazky, pohledávky, náklady a výnosy a vliv jejich změn na výsledek hospodaření. Ve třetí části je výklad zaměřen na účetní výkazy, jejich možné formy sestavení a na jejich využití pro finanční analýzu.

Výsledky učení předmětu

Předmět Účetnictví umožňuje získat znalosti základů podvojného účetnictví, tj. znalost předmětu a metodických prvků z finančního účetnictví, kde se postupuje od jednotlivých účtových tříd podle účtové osnovy pro podnikatele. Student se naučí účtovat jednoduché účetní případy, které lze aplikovat v běžné účetní praxi a pochopit vzájemné ekonomické souvislosti.

Prerekvizity

Znalost základních ekonomických pojmů z oblasti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

NOVOTNÝ, P. Účetnictví pro úplné začátečníky 2017. Praha: Grada, 2017. 208 s. ISBN 978-80-271-0429-1
Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví včetně novelizací
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2017. 17. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-7554-061-4 (CS)
Kolektiv autorů. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2016. 14. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s.r.o., 2016. 432 s. ISBN 978-80-7554-001-0 (CS)
Šteker, K., Otrusinová, M. Jak číst účetní výkazy. 2.vyd., Grada publishing a.s., 2016.288 s. ISBN 978-80-271-9351-6. (CS)
Sutton, Tim: Corporate Financial Accounting and Reporting. Prentice Hall, 2004. ISBN 978-0-273-67620-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování jednoho kontrolního testu, na jehož základě jsou ověřovány dovednosti studenta při řešení typických účetních případů hospodářské praxe. Z kontrolního testu je možno získat maximálně 40 bodů, pro udělení zápočtu je zapotřebí dosáhnout minimálně 28 bodů.
Opravný termín je pouze jeden v zápočtovém týdnu.

Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou, při které dostane student čtyři otázky z teoretické části, vymezené přednáškami z dané oblasti účetnictví. Studentovi je po zodpovězení otázek udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS, max 60 bodů.

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 – 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 – 0
Zkouška je udělena na základě jednoho kontrolního testu a písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah přednášek:
1. Úvod do předmětu, charakteristika finančního účetnictví, právní úprava účetnictví.
Účet a jeho náležitosti.
2. Majetek a jeho oceňování, účtová osnova, účtový rozvrh. Rozvaha, čtyři základní
změny rozvahy. Koloběh majetku na rozvahových a výsledkových účtech.
3. Dlouhodobý majetek - charakteristika, oceňování, způsoby pořízení
4. Dlouhodobý majetek - odpisy (účetní), vyřazování.
5. Zásoby, charakteristika, oceňování. Účtování materiálu a zboží způsobem A a B .
6. Účtování o zásobách vlastní výroby. Inventarizace.
7. Účtování o krátkodobém finančním majetku ve třídě 2.
8. Zúčtovací vztahy ve třídě 3 a její charakteristika. Pohledávky a závazky z obchodního
styku a ostatní pohledávky a závazky.Účtování mezd a ostatních osobních nákladů.
9. Účtování o daních.
10. Účtování přechodných účtů aktiv a pasiv. Leasing.
11. Účtování o kapitálové situaci společnosti. Základní kapitál a kapitálové fondy.
Výsledek hospodaření a jeho rozdělení, fondy tvořené ze zisku,rezervy.
12. Účtování nákladech a výnosech ve třídě 5 a 6.
13. Účtování účetní uzávěrky, uzávěrkové operace. Účetní závěrka.

Obsah cvičení:
1,2 Sestavení rozvahy. Čtyři základní změny rozvahy.
Základy účtování na rozvahových a výsledkových účtech. Souvztažnosti.
3,4 Účtování o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
Účtování o odpisovaném dlouhodobém majetku.
5,6 Účtování o zásobách, zp. A a B.
Účtování o zásobách vlastní výroby. Inventarizace.
7,8 Účtování o krátkodobém finančním majetku-pokladna, ceniny,bankovní účet, úvěr.
Účtování o pohledávkách a závazcích z obchodního styku, zálohové faktury.
9,10 TEST I. Účtování mezd a ostatních osobních nákladů.
Účtování o daních.
11,12 Účtování přechodných účtů aktiv a pasiv.
Účtování o kapitálové situaci společnosti. Základní kapitál.
Výsledek hospodaření a jeho rozdělení, fondy tvořené ze zisku, rezervy.
13,14 Účtování nákladech a výnosech ve třídě 5 a 6.
Účtování účetní uzávěrky ve třídě 7. Zápočet.

Cíl

Cílem předmětu Účetnictví je seznámit studenty se základními znalostmi zásad a způsobů účtování podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty.
Úkolem předmětu je, aby studenti byli schopni orientovat se v oblasti ekonomicko-hospodářských operací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování jednoho testu. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Právní úprava účetnictví, smysl a význam účetnictví.
2. Základy podvojného účetnictví - účtová osnova, účtový rozvrh, účet a jeho náležitosti, inventarizace.
3. Rozvaha - struktura, čtyři základní změny rozvahy.
4. Třída 0 - charakteristika, oceňování dlouhodobého majetku, způsoby pořízení dlouhodobého majetku, způsoby účtování.
5. Odpisy dlouhodobého majetku, způsoby vyřazování DM, inventarizace DM.
6. Třída 1 - charakteristika, oceňování zásob, způsoby účtování zásob a zásoby vlastní výroby.
7. Třída 2 - charakteristika, způsoby účtování o krátkodobém finančním majetku.
8. Třída 3 - charakteristika, způsoby účtování o zúčtovacích vztazích.
9. Třída 3 - způsoby účtování ve skupinách 34, 35, 36 a 37 (účtování o daních).
10. Třída 3 - způsoby účtování časového rozlišení.
11. Třída 4 - charakteristika, způsoby účtování základního kapitálu, kapitálových fondů, fondů tvořených ze zisku a rezerv.
12. Třída 5 a 6, způsoby účtování o nákladech a výnosech.
13. Účetní uzávěrka a účetní závěrka, výsledek hospodaření a způsoby účtování,
účetní výkazy (rozvaha a výkaz a zisku)

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Účetní doklady
2. Účtování na účtech aktiv, pasiv, nákladů a výnosů
3. Sestavování rozvahy, 4 základní změny rozvahy jako typy účtování na účtech aktiv a pasiv
4. Účetní příklady ke způsobům pořízení dlouhodobého majetku
5. Výpočty účetních odpisů, příklady na vyřazování dlouhodobého majetku
6. Účetní příklady k problematice zásob - zp. A a zp. B
7. Příklady účtování o penězích, ceninách a úvěrech
8. Příklady účtování o zálohách, zúčtování se zaměstnanci a institucemi pojištění
9. Příklady účtování daní, účtování o pohledávkách a závazcích
10. Příklady účtování časového rozlišení
11. Příklady účtování nákladů a výnosů
12. Příklady účtování základního kapitálu, kapitálových fondech a rezervách
13. Příklady sestavení účetní uzávěrky a závěrky.