Detail předmětu

Vybrané statě z teorie tváření

FSI-HVTAk. rok: 2017/2018

Předmět poskytuje informace z oblasti pevnostního návrhu a dimenzování tvářecích nástrojů. Druhá část zahrnuje teorii a technologii tváření vysokými deformačními rychlostmi a energiemi. Speciální výuka s praktickými výsledky zahrnuje mj. kombinované překování, rázové vtlačování, objemovou renovaci strojních součástí a nástrojů, vysokorychlostní zápustkové kování, explozívní, impulzívní elektrohydraulické a elektromagnetické tváření. Dále pojednává o nastřelování dutin, o využití energie výbuchu a o dynamickém lisování kovových a nekovových prášků. Obsahuje i ukázky modelování procesů vysokorychlostních deformací. Ve třetí části předmětu jsou studenti seznamováni s nejnovějšími výsledky vědeckého bádání.

Výsledky učení předmětu

Studenti závěrečné specializace tváření získají přehled o metodice a o vybraných výpočtových modelech dimenzování tvářecích nástrojů. Získají přehled o teorii a technologiích vysokorychlostních metod tváření. Seznámí se s nejnovějšími poznatky z oboru.

Prerekvizity

Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z aplikované matematiky a fyziky, nauky o materiálu, pružnosti, pevnosti a plasticity a zkoušky z předmětu teorie tváření.

Doporučená nebo povinná literatura

MEYERS, Marc A. Dynamic behavior of materials. New York: John Wiley and Sons., c1994. 668 p. ISBN 0-471-58262-X (EN)
FOREJT, Milan, Jan KREJČÍ a Jaroslav BUCHAR. Teorie a technologie tváření vysokými deformačními rychlostmi a energiemi: Vybrané statě z tváření. Milan Forejt. 2. vyd. Brno: VUT FSI. 1994. 65 s. Sylabus. FRVŠ (CS)
Forejt, Milan. Proceedings of International Conference FORM´95,´97, ´98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. (CS)
LANGE, Kurt. Handbook of metal forming. New York: McGraw-Hill, c1985, 900 p. ISBN 00-703-6285-8. (EN)
MIELNIK, Edward M. Metalworking science and engineering. New York: McGraw-Hill, c1991, 976 p. McGraw-Hill. ISBN 00-704-1904-3. (EN)
ASM International. Metals Handbook Ninth Edition: Forming and Forging. S.L.Semiatin. 1st edition. Metals Park Ohio: ASM International. 1988. 978 s. ASM; sv. 14. ISBN 0-87170-007-7. (EN)
ZHERNOKLETOV, Mikhail. V., Boris. L. GLUSHAK, William. W. ANDERSON, Frank. J. CHERNE and Marvin A. ZOCHER. Material properties under intensive dynamic loading. New York: Springer, c2006. 422 p. ISBN 978-3-540-36844-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován za absolvování laboratorních cvičení a vypracování dílčích písemných programů.
Zkouška je písemná a ústní ke komplexu tažených otázek.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Vybavit inženýra specializace potřebnými znalostmi a informacemi z oboru tváření, které
v průběhu dosavadního studia odborných předmětů nemohl získat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.
Nahrazení neúčasti ve cvičeních v laboratořích je prováděno cestou zadání náhradních témat cvičení a konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Mezní stavy procesů tváření, diagramy mezní plastické deformace.
2.Mezní stavy napjatosti, podmínky prosté a minimální bezpečnosti.
3.Rozbor poškození tvářecích nástrojů, problémy trvanlivosti, životnosti a spolehlivosti.
4.Analytické postupy při pevnostním návrhu tvářecích nástrojů.
5.Aproximace křivek napětí deformace ve výpočtových modelech.
6.Aplikace MKP při řešení velkých plastických deformací.
7.Aplikace MKP při analýze napjatosti a deformací nástrojů.
8.Teorie a technologie tváření za podmínek reálných rychlostí deformací.
9.Významné faktory vysokorychlostních deformací, vyjádření vztahů.
10.Vliv rychlosti deformací na deformační odpory, kritická rychlost rázu.
11.Hodnocení dynamických mechanických vlastností při rázu - Taylorův test-TAT.
12.Zjišťování dynamických mechanických vlastností materiálů cestou Hopkinsonova testu.
13.Přehled tvářecích metod s využitím vysokých rychlostí deformací.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Mezní stavy napjatosti při pěchování a protlačování, podmínky prosté a minimální bezpečnosti.
2.a 3.Postup při dimenzování složených lisovnic metodou MPIN. 4.a 5. Řešení kontaktní úlohy programem MKP Prokop/PC, aplikace na lisovníku a lisovnici, porovnání s konvenčním řešením. 6.Simulace tvářecího děje za reálných vizkoplastických podmínek, ukázky na FORM2D. 7.Vyhodnocení mechanických vlastností za vysokých rychlostí deformace. 8.Stanovení mechanických vlastností metodou Hopkinsonovy dělené tyče. 9.Hodnocení dynamických mechanických vlastností při rázu pomocí Taylorova testu - TAT. 10.Strukturní rozbory experimentálních vzorků a reálných produktů tváření výbuchem. 11.Rozbor příkladů postupu tepelného zpracování nástrojových ocelí. 12.Přehled možných mechanických zkoušek materiálů používaných ve tváření. 13.Závěr cvičení, diskuse k elaborátům. Zápočet.