Detail předmětu

Nástroje a přípravky pro obrábění

FSI-HUPAk. rok: 2017/2018

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy konstruování řezných nástrojů a přípravků v obrábění. Jsou popsány jednotlivé zobrazovací systémy pro konstrukci nástrojů a postupy při návrhu operačních přípravků v souladu s navrženou technologií. Současně jsou zhodnoceny jednotlivé řezné materiály a jejich využití v konstrukci nářadí.

Výsledky učení předmětu

Schopnost návrhu základních nástrojů a přípravků pro obrábění s využitím 2D/3D CAD programů.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukce v CAD aplikacích, sestavování technických výkresů, znalost o materiálu a jeho tepelném zpracování, středoškolskou matematiku, základní znalosti o technologii obrábění a jejich metodách. Sestavování výrobních postupů.

Doporučené volitelné složky programu

CAD CAM aplikace.

Doporučená nebo povinná literatura

Zemčík,O. Nástroje a přípravky pro obrábění. Brno Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2003. 192s. ISBN 80-214-2336-6 (CS)
Zemčík,O. Nástroje a přípravky pro obrábění. Brno Akademické nakladatelství CERM s.r.o.2003. ISBN 80-214-1336-6 (CS)
Zemčík,O.Nástroje a přípravky pro obrábění. (přílohy), internet ÚST (kst2.fme.vutbr.cz/obrabeni/publikace( (52MB) (CS)
SCHMIDT, Eduard. Příručka řezných nástrojů. 2., doplněné vydání. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1974. Řada strojírenské literatury. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:43b6e010-8709-11e2-b238-005056827e52 (CS)
CHVÁLA, Břetislav a Antonín ŘEZÁČ. Přípravky a zařízení pro zkrácení vedlejších časů ve výrobě. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1964. (CS)
PILC, Jozef, Milan PODKONICKÝ a Ján SALAJ. Prípravky a nástroje: (návody na cvičenia). Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1990. Učebné texty vysokých škôl. (SK)
VDI-Geselschaft. Vorrichtungen. Düsseldorf 1992. ISBN 3-18-401175-5 (DE)
CHLADIL, Josef. Přípravky a nástroje. Část 2., Obrábění. 3. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1992. Učební texty vysokých škol. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:bbab0230-6464-11e2-9d9f-005056827e52 (CS)
Firemní podklady Coromant, SECO,Wolhaupter,Pramet, Pramet, FETTE, Nářadí,apod. (CS)
Papež.Konstrukce nářadí I.II. SNTL Praha 1980. ISBN 05-031-80 (CS)
CHVÁLA, Břetislav a Josef VOTAVA. Přípravky: celostátní vysokoškolská učebnice pro strojní fakulty vysokých škol technických. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Prezence ve cvičeních.
Splněné dva programy: konstrukce rozměrového nástroje a přípravku pro danou součást za pomocí CAD.
Zkouška:
Probíhá formou písemnou či testem a následně ústně.
V odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnout základy navrhování a konstruování základních řezných nástrojů a přípravků pro obrábění. Seznámení a zvládnutí konstrukce nástrojů v základních zobrazovacích systémech za pomocí výpočetní techniky. Návrh a konstrukce operačních přípravků v souladu s navrženou technologií. Seznámení s jednotlivými druhy řezných materiálů a jejich využití při konstrukci nástrojů v dané technologii obrábění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních 100%, omluvená neúčast max.10%, v případě vyšší odůvodněná absence, na doporučení ředitele ústavu individuální zadání.
Odůvodněná náhrada cvičení je možná v daném týdnu v souběžných cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Charakteristika řezných nástrojů, hospodárnost řezného nářadí,
základy konstrukce břitu řezného nástroje.
- Souřadnicové systémy v konstrukci řezných nástrojů, roviny
zobrazování, tvorba geometrie břitu, břitové diagramy řezného nástroje.
- Materiály používané při konstrukci řezného nářadí, zpracování,
hospodárnost využití, brusné materiály.
- Řezné nástroje pro jednotlivé technologie obrábění.
- Přípravky ve strojírenské výrobě, význam, rozdělení, použití, vliv na
produktivitu a náklady - hospodárnost.
- Zásady konstrunkce přípravků pro obrábění, používané materiály,
požadavky na jednotlivé elementy přípravků.
- Ustavení obráběné součásti - ustavovací prvky. Upnutí součásti -
upínací prvky. Základní podmínky ustavení a upnutí součásti.
- Přípravky pro jednotlivé základní technologie obrábění. Základní
výpočet upínacích sil. Mechanizace upínání.

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Návrh a konstrukce rozměrového řezného nástroje dle individuálního zadání (vrtáky, výhrubníky, výstružníky, záhlubníky, frézy, závitníky, závitové čelisti atd.)
Vlastní konstrukční řešení dle ČSN, pomocí výpočetní techniky.
- Návrh a konstrukce jednoduchého operačního přípravku pro individuálně zadanou součást a technologii obrábění a upínání nástrojů. (Přípravek operační vrtací, frézovací, soustružnický, atd.)
Vlastní konstrukční řešení sestavy daného operačního přípravku pomocí výpočetní techniky.