Detail předmětu

Technologické projektování

FSI-HT1Ak. rok: 2017/2018

V návaznosti na teoretické základy projektování se posluchači seznámí s optimálním postupem sestavování technického návrhu a metodami, které se při projektování používají. Dále se seznámí s využitím počítače v projektové činnosti tzn. s výpočtovými programy. Látka dává komplexní znalosti od projektování generelu podniků až po mikroprojekt pracoviště. Hlavní pozornost je zaměřena na kapacitní propočty, návrh generelu, detailní projektování dílen a pracovišť, projektování linek a integrovaných výrobních úseků, využití ergonomie v projektování, ekonomické hodnocení investičních akcí. Posluchači se také seznámí se základními principy projektového řízení (podmínky pro jeho aplikaci, metody, kritéria úspěšnosti projektu atd.).

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní posluchačům po osvojení teoretických základů projektování získat znalosti o rozborových a návrhových metodách používaných v projektantské praxi. Při zpracování technologického projektu dílny posluchači aplikují znalosti při konkrétním návrhu dílny včetně kapacitních propočtů.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie (technologie tváření a obrábění) a znalosti o používaných strojích a technologickém zařízení.

Doporučená nebo povinná literatura

RUMÍŠEK, Pavel. Technologické projekty. Brno: Vysoké učení technické, 1991.
BLACK, J. Temple. The design of the factory with a future. New York: McGraw-Hill, c1991. ISBN 0070055505.
ROCKSTROH, Wolfgang. Technologické projekty. Bratislava: Alfa, 1978. Edícia strojárskej literatúry (Alfa).
HLAVENKA, Bohumil. Projektování výrobních systémů: Technologické projekty I. Vyd. 3. Brno: PC-DIR Real, 1999. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1472-3.
MILO, Peter. Technologické projektovanie v praxi. Bratislava: Alfa, 1983. Edícia strojárskej literatúry (Alfa)
MILO, Peter. Technologické projektovanie v praxi. 2., dopl. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. Edícia strojárskej literatúry (Alfa).
KUBÍK, Roman a Jan STREJČEK. Technologické projekty a manipulace s materiálem. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-214-5260-2. (CS)
VIGNER, Miloslav. Metodika projektování výrobních procesů. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1984 (CS)
JEŽKOVÁ, Z., KREJČÍ, H., LACKO, B. a ŠVEC, J. Projektové řízení: Jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7.
LACKO, B., ŠVEC, J. a BALATKOVÁ, M. Specifika technických sešitů: Pracovní sešit k publikaci Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. ISBN 978-80-905297-2-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: účast na cvičeních, zpracování komplexního projektu dílny dle individuálního zadání, zpracování dílčích kapacitních propočtů.
Hodnocena je: správnost výpočtů, originálnost řešení, technické propracování projektů a aktivita posluchače na cvičeních.
Zkouška: prověřuje znalost teorie, výpočtů, znalost pravidel a grafického aparátu technologického projektování vč. projektování manipulace s materiálem. Zkouška je písemná a ústní. V písemné práci je 1 příklad a 2 až 3 otázky. Zpracování příkladu je hodnoceno dvojnásobně. Při ústní zkoušce obdrží student 1-2 doplňující otázky. Při stanovování výsledného hodnocení je přihlíženo k úrovni projektu zpracovaného ve cvičení a aktivitě.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu "Technologické projekty" je seznámit studenty s postupem a metodami předprojektové přípravy a s postupem projektování, grafickým aparátem a s metodami vlastní projektové činnosti, s tvorbou variant, ekonomickým hodnocením návrhu, organizací a řízením projektových prací a s využitím výpočetní techniky v projektové činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě neúčasti je možné zmeškanou výuku nahradit s jinou studijní skupinou ve stejném výukovém týdnu. V případě, že náhrada není možná vypracuje posluchač náhradní zadání a výpočtové cvičení, případně vykoná náhradní konzultaci dle domluvy s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úkol a organizace technolog. projektování, teoretické základy, systémové pojetí
2. Předprojektové rozbory a postup a metody projektové činnosti
3. Kapacitní propočty generelu,mechanických dílen, slévárny,kovárny,lisovny a svařovny
4. Makroprojektování (situování, generel, projektování výrobních seskupení)
5. Detailní projektování dílen a provozů zákl. výroby (mechanické dílny, TZ, povrchové úpravy)
6. Detailní projektování dílen a provozů zákl. výroby (slévárna, kovárna,lisovna, svařovna)
7. Projektování robotizovaných pracovišť a RTK,projekt administrativních a správních budov, projektování obslužných a přípravných pracovišť
8. Projektování mechanicko-montážních provozů (brusírna, ozubárna, montáž, dělírna materiálu )
9. Projektování linek a integrovaných výrobních úseků
10. Mikroprojekty pracoviště
11. Využití ergonomie v projektování (osvětlení, hluk, barevná úprava)
12. Ekonomické hodnocení investičních akcí, nové směry v technol. projektování
13. Projektové řízení

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řešení generelu strojírenského podniku (zadání, ukazatele, rozpracování projektu)
2. Dokončení projektu generelu včetně kapacitního propočtu
3. Kapacitní propočty kováren
4. Projektové řešení kovárny, návrh kovárenských buněk, typové projekty
5. Kapacitní propočty mostárny a kotlárny
6. Kapacitní propočty slévárny a lisovny
7. Kapacitní propočty výrobních celků
8. Komplexní projekt obrobny, dle individuálního zadání - zadání, výpočty strojů
9. Výpočty počtu pracovníků a ploch, kontrola kapacitního propočtu na počítači
10. Výběr strojů a zařízení, zpracování variant řešení
11. Dispoziční řešení
12. Detailní propracování
13. Ekonomické hodnocení návrhu, využití software Excel pro ekonomické hodnocení,
dokončení, zápočet