Detail předmětu

Teorie obrábění

FSI-HTOAk. rok: 2017/2018

Seznamuje posluchače se základy procesu utváření třísky včetně průvodních jevů deformačního procesu. Analyzuje proces pro jednotlivé druhy obrábění z hlediska vzájemného působení řezného nástroje a obrobku se záměrem objasnit souvislosti mezi řezným procesem a ekonomickými ukazateli. Optimalizace řezného procesu je výsledkem využití získaných teoretických znalostí.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat základní znalosti teorie řezných procesů
při třískovém obrábění technických materiálů různými typy nástrojů a jejich experimentální zjišťování a vyhodnocování.

Prerekvizity

Základy obrábění

Doporučená nebo povinná literatura

SANDVIK: Modern Metal Cutting, 1998
Humar,A.: SK a rezna keramika pro obrabeni, Šumperk, 2001
Chladil,J.-Mouka,E.: Teorie obrabeni, VUT Brno, 1989
Pramet Sumperk: Prirucka obrabeni, Šumperk, 2002
Chladil,J.-Humar,A.: Teorie obrabeni - priklady a cviceni, VUT Brno, 1991
Shaw M.C. Metal Cutting Principles, Clarendon Press, Oxford, 1984

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován na základě účasti na cvičeních a individuálních zadání.
Zkouška je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu "Teorie obrábění a nástroje" je seznámit posluchače se základními vědomostmi z oblasti tvorby třísky, experimentálním vyhodnocováním řezného procesu a získáváním závislostí jednotlivých obráběcích procesů. Z oblasti nástrojů získají znalosti s označováním řezných ploch a úhlů jedno i vícebřitých nástrojů a grafické i analytické vztahy mezi nimi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Klasifikace metod obrábění, mechanizmus ortogonálního řezání
Plastická deformace materiálu před řezným klínem, teorie utváření třísky
Průvodní jevy při tvorbě třísky, dynamika řezného procesu
Síly při řezání a silové vztahy, měrný řezný odpor
Experimentální závislosti pro jednotlivé metody obrábění
Práce řezání
Teplo a teplota vzniklé v průběhu řezného procesu, činitelé ovlivňující vznik a rozdělení tepla v oblasti tvorby třísky
Zákonitosti opotřebení řezného nástroje, formy otupení
Vliv pracovních podmínek na proces otupování břitu
Trvanlivost a životnost řezného nástroje, kritérium otupení břitu, závislost trvanlivosti na řezných podmínkách
Hospodárná trvanlivost z hlediska výrobnosti a nákladů
Obrobitelnost materiálů, druhy obrobitelnosti, metody zjišťování obrobitelnosti a zařazování materiálů do tříd obrobitelnosti
Optimalizace řezných podmínek, metodika stanovení optimálních řezných podmínek pro obrábění hrubování a při práci na čisto

Laboratoře a ateliéry

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Plastická deformace, pěchování třísky, střižná rovina
Dynamika řezného procesu, síly při řezání, měrný řezný odpor
Experimentální závislosti pro jednotlivé metody obrábění
Práce řezání
Teplo a teplota vzniklé v průběhu řezného procesu, rozdělení tepla v oblasti tvorby třísky
Opotřebení řezného nástroje, formy otupení
Vliv pracovních podmínek na proces otupování břitu
Trvanlivost a životnost řezného nástroje, závislost trvanlivosti na řezných podmínkách
Hospodárná trvanlivost z hlediska výrobnosti a nákladů
Obrobitelnost materiálů, druhy obrobitelnosti, metody zjišťování obrobitelnosti
Zařazování materiálů do tříd obrobitelnosti
Optimalizace řezných podmínek, stanovení optimálních řezných podmínek pro obrábění-hrubování
Stanovení optimálních řezných podmínek při práci na čisto