Detail předmětu

Nekonvenční technologie

FSI-HNEAk. rok: 2017/2018

Předmět je koncipován jako navýšení znalostí ze strojírenské technologie a to části tváření a obrábění se zaměřením na výrobu a opracování součástek strojírenské výroby. Současně jsou uváděny progresivní nekonvenční technologie v interakci stroj-nástroj-obrobek.
Za tímto účelem jsou studenti seznámeni se základní metodologií teorie procesů paprskových metod obrábění - laser, plasma, vodní paprsek, ultrazvuk, el.jiskra, chemické obrábění atd. jako typických představitelů pro opracování těžkoobrobitelných materiálů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o jejich využívání v průmyslové praxi pro atypické výrobní postupy. Schopnost tvorby technologických postupů a aplikací nekonvenčních strojírenských technologií pro nové výrobky. Osvojení si metodiky rozhodování o ekonomicky a ekologicky efektivní aplikaci navržené nekonvenční technologie.

Prerekvizity

Znalost základních metod obrábění a tváření.Znalost fyziky na úrovni střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv autorů: Machining Data Handbook , Volume I.,II.,Machinability Data Center, Cincinati, Ohio, 3.vyd. 1980 (EN)
PETRUŽELKA, Jiří. Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření .VŠB Ostrava 2000. ISBN 80-7078-635-3. Část 2: Nekonvenční metody ve tváření: ISBN 80-7078-727-9. (CS)
HÍREŠ, Ondrej, Michal HATALA a Sergej HLOCH. Delenie kovových materiálov okružnou pílou, vodným prúdom a plazmovým oblúkom, 1. vydání. Jiří Pustina: Ostrava – Poruba, 2007, 147 s. ISBN 978-80-8073-769-6. (SK)
MAŇKOVÁ, Ildikó. Progresívne technológie. 1. vydanie. Košice: Vienala, 2000, 275 s. ISBN 80-7099-430-4. (SK)
CARISTAN, Charles L. Laser cutting guide for manufacturing. 1th ed. Michigen: SME, 2004. p. 447. ISBN 978-0-87263-686-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů,
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 12 a 13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Podat detailnější znalosti z technologických procesů tváření a obrábění nekonvenčními technologiemi. Predikovat důsledky těchto procesů na postprocesní stav materiálu obrobku z rozlišovací úrovně integrity opracovaného povrchu. Poskytnout budoucím technologům a technikům podklady pro optimální a kvalifikované rozhodování a řízení v rámci strojírenských technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.
Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do technologických procesů nekonvenčních technologií tváření.
2.Technologie zaválcování trubek,výhody a nevýhody, teoretický model zaválcovaného spoje, zásady správného zaválcování trubky, převálcování a nedoválcování trubky.
3.Technologie stacionárních pochodů tažení trubky pomocí kuželového trnu, určení tažné síly. Technologie zužování konce trubky bez trnu, výpočet parametrů.
4.Tažení trubek pomocí plovoucího trnu. Stanovení přesahu a potřebné síly.
5.Rozdělení nekonvenčních metod obrábění.
6.Elektro eroze- fyzikální princip, schémata elektrických generátorů.
7.Elektro eroze- hloubení v návaznosti na průmyslovou praxi.
8.Elektro eroze- drátové řezání v návaznosti na průmyslovou praxi.
9.Anodo mechanické obrábění, fyzikální princip.
10.Technologické aplikace řezání laserem, fyzikální princip.
11.Technologické aplikace řezání vodním paprskem, fyzikální princip.
12.Technologické aplikace řezání plasmovým paprskem, obrábění ultrazvukem,fyzikální princip.
13.Chemické, fotochemické a elektrochemické obrábění, chemický princip.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Principy a schémata vybraných nekonvenčních technologií a jejich hlavní parametry v procesu tváření kovů a slitin.
2.Technologie zaválcování trubek – schéma převálcování a nedoválcování trubky, teoretické aspekty.
3.Tažení trubky pomocí kuželového trnu ,výpočet a nákres.
4.Tažení trubky pomocí plovoucího trnu ,výpočet a nákres.
5.Elektro eroze hloubení – technologický postup, příklady elektrod.
6.Elektro eroze drátové řezání - technologické podmínky, příklady řešení nástroje, způsoby zadávání v programu Kovoprog.
7.Elektro eroze hloubení – exkurse do výrobního závodu.
8.Elektro eroze drátové řezání – exkurse do výrobního závodu.
9.Anodo-mechanická pila – ukázka v dílnách Ústavu strojírenské technologie.
10.Technologie řezání laserem - exkurse do výrobního závodu.
11.Technologie řezání vodním paprskem - exkurse do výrobního závodu.
12.Technologie řezání plasmou – příklady použití, porovnání s laserovým a vodním paprskem.
13.Technologie obrábění ultrazvukem,chemické, fotochemické a elektrochemické obrábění – příklady použití.