Detail předmětu

Technologie tváření

FSI-HH2Ak. rok: 2017/2018

Zpracování technické přípravy výroby, využití inženýrských metod pro zhotovení technických podkladů výroby tvářených součástí. Propojení korespondujících poznatků z nauky o materiálu, teorie tváření a vlastního řešení problematiky tváření. Aplikace poznatků na základní i nekonvenční technologie tváření ve strojírenství - plošné a objemové tváření za studena i za tepla.

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatného tvůrčího přístupu při řešení základních i apliko-
vaných tvářecích technologií. Schopnost analýzy tvářecího procesu,
adaptabilita na konkrétní podmínky technologické přípravy výroby tvářených
součástí v praxi.

Prerekvizity

Znalost technologických předmětů III. ročníku studia.


Literatura

VOJTĚCH, DALIBOR. Materiály a jejich mezní stavy. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. 212 s. ISBN 978-80-7080-741-5. (CS)
Vukota Boljanovic: Sheet Metal Forming Processes and Die Design. New York 2004,ISBN 0-8311-3182-9 (EN)
HOSFORD, WILLIAM F. and ROBERT CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 4th ed. New York:Cambridge University Press, 2011. p.331 ISBN 978-1-107-88-00452-8. (EN)
BAČA Jozef, Jozef BÍLIK a Viktor TITTEL. Technológia tvárnenia.1.vyd.Bratislava.Nakladatelství STU. 2010. 245 s. ISBN 978-80-227-3242-0. (SK)
DVOŘÁK,Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření. Plošné a objemové tváření. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 3. vyd. 2013, 169 s. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů,
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 12 odst.3 a článkem13 odst. 2 a 3 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.


Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických
výpočtů, jejich aplikacemi na příkladech tvářených součástí. Příprava
studentů na využití poznatků při zpracování ročníkových a diplomových
projektů, event. na vyšší stupeň studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.
Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam technologie tváření pro průmyslovou praxi
2. Technologie přesného stříhání materiálu
3. Speciální způsoby dělení materiálu
4. Technologie ohýbání a lemování tvarově složitých dílců
5. Technologie tažení kruhových, hranatých a nepravidelných dílců
6. Technologie hydromechanického tažení
7. Technologie výroby součástí kovotlačitelským způsobem
8. Pěchování, aplikace teorie tváření na technologii pěchování
9. Protlačování oceli a neželezných kovů
10. Zápustkové kování na bucharech
11. Zápustkové kování na klikových a vodorovných kovacích lisech
12. Technologičnost konstrukce výkovku, ohřev
13. Technologie z oblasti plastů

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aplikace poznatků z teorie tváření k výpočtům pro plošného tváření 2. Technologické parametry přesného stříhání3. Technologické parametry ohýbání a zakružování4. Technologické parametry rotačních a obecně tvarových výtažků5. Technologické parametry při hydromechanickém tažení 6. Technologické parametry při lemování otvorů v plechu7. Diagramy mezních stupňů přetvoření a jejich aplikace8. Výpočet tvářecí síly při pěchování, stupeň přetvoření9. Zpracování technologických podkladů pro protlačování oceli10. Příklad zápustkového kování na bucharech, výpočet tvářecí práce11. Příklad zpracování technologických podkladů pro kovací lisy 12. Technologie zápustkového kování na vodorovných kovacích lisech 13. Příklad zpracování předkovku na kovacích válcích.