Detail předmětu

Diplomový projekt (M-STG, tváření, svařování)

FSI-HD3Ak. rok: 2017/2018

Diplomový projekt je završením inženýrského studia se zaměřením na strojírenskou technologii. Student tvůrčím způsobem aplikuje získané znalosti z okruhu strojírenských technologií se specializací na tváření nebo svařování a povrchové úpravy. Práce je vypracována pod odborným vedením vedoucího a konzultována dle potřeb se specialisty v oboru. Vítána jsou zadání témat projektu na základě doporučení z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Student si ověří schopnosti samostatné tvůrčí práce a analytického myšlenkového postupu při sběru zpracování a hodnocení technických informací. Osvojí si metodu přístupu ke zpracování technologického projektu.

Prerekvizity

Řádné absolvování všech odborných předmětů oboru strojírenské technologie a specializace tváření, svařování a povrchové úpravy.

Doporučená nebo povinná literatura

MIELNIK, Edward M. Metalworking science and engineering. New York: McGraw-Hill, c1991, 976 s. ISBN 0-704-1904-3. (EN)
FOREJT, Milan. Technologické projekty. Videofilm k podpoře projektování. 1. vyd. Brno: VUT FSI. Televize K2, Kadaňka a Koudelka s.r.o. 2003. 15 min. Dostupné on line na www.fme.vutbr.cz/ust/odbor tvareni kovů a plastů. (CS)
LANGE, Kurt. Handbook of metal forming. New York: McGraw-Hill, c1985, 900p. ISBN 0-703-6285-8. (EN)
ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Český normalizační institut Praha. 1.4.2011 (CS)
LANGE, Kurt. Handbook of metal forming. New York: McGraw-Hill, c1985. ISBN 0-07-036285-8.
ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Český normalizační institut Praha, 1996.32 s. MDT 06.055. (CS)
MIELNIK, Edward, M. Metalworking Science and Engineering. 1st.ed. New York, London: Mc Graw-Hill. 1991. 976p. ISBN 0-07-041904-3. (EN)
Citace.Com: návod na využívání generátoru citací [online]. Verze 1.0. Brno: Citace.com, 18.6.2012 [cit. 2012-10-04]. Dostupné z Citace.com (CS)
Ostatní literatura zadaná a doporučená odborným vedoucím projektu, konzultanty a literatura získaná vlastní provedenou rešerší.
MEYERS, Marc A. Dynamic behavior of materials. New York: Wiley, c1994. ISBN 0-471-58262-x. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Konečné hodnocení zápočtem je podmíněno odevzdáním originálu diplomového projektu s požadovaný rozsahem a formální úpravou. Diplomový projekt je dále hodnocen odborným vedoucím a recenzentem. Míra splnění zadaných úkolů a kvalita vypracování technické zprávy je hodnocena klasifikačním stupněm. Diplomový projekt je obhajován a hodnocen závěrečnou klasifikací státní zkušební komisí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prokázat schopnost samostatného řešení zadaného technologického projektu. Provést komplexní aplikaci vědomostí ze studia a na zadané téma pod odborným vedením vypracovat technické řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a konzultacích je povinná.
Docházka do výuky je pravidelně kontrolována a zaznamenávána.
Vypracování, recenze a obhájení diplomového projektu je nedílnou součástí řádného ukončení magisterského studia a udělení inženýrského titulu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Obsahová náplň diplomového projektu dle platných vyhlášek.
2.Provedení rešerše k problematice zadání (literární podklady z posledních pěti až deseti let).
3.Vypracování stručné studie k problémům zadání na základě rešeršní literatury.
4.Zhodnocení současného stavu řešení v odpovídající technické praxi.
5.Návrh vhodné technologie výroby, výběr optimální varianty a vypracování uceleného postupu výroby.
6.Návrh strojního zařízení, sestavy nástroje a dílenské výkresy zadaného dílce i nástroje.
7.Posouzení technické a ekonomické výhodnosti navržené technologie.
8.Formulace závěrů.