Detail předmětu

Aplikace CAD/CAM v technologii I

FSI-HC1Ak. rok: 2017/2018

Náplní předmětu je uvedení do systému CAD se zaměřením na software pracující v modu 2D a 3D. Zabývá se rovněž hardwarovým vybavením systému CAD.
Umožní získat základní znalosti pro konstruování nástrojů a přípravků v prostředi CAD s cílem přípravy dat pro další zpracovaní v systémech CAM.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí pracovat v systémech CAD se zaměřením na konstruování ve 2D a dále vytvářením modelů v 3D sloužících pro další aplikace v systémech CAM. Získání přehledu o strojírenské technologii a systémech výpočetní techniky a jejich klasifikace. Osvojení metodiky práce v systémech CAD.

Prerekvizity

Technické kreslení.

Doporučená nebo povinná literatura

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7. (CS)
Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992 (CS)
TurboCAD - Reference Manual (CS)
KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2. (CS)
SolidWorks - Reference Manual
MCMAHON, Chris. CADCAM principles, practise and manufacturing management. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 1998, 665 s. ISBN 02-011-7819-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Povoleny jsou maximálně dvě absence za semestr. Zápočet bude udělen na základě prezence a po zpracování samostatně prováděných úkolů ve cvičeních. Účast na přednáškách je doporučená.
Zkouška prověří teoretické i praktické znalosti z aplikace výpočetní techniky v oblastech tvorby 3D konstrukčních modelů pro technologii obrábění. V praktické části zkoušky budou posuzovány schopnosti studenta při modelování v CAD systému užívaného ve strojírenské technologii.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základními činnostmi při konstruování strojních součástí v systémech CAD s aplikacemi 2D a 3D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STG , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-VAS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systém CAD, konfigurace, pracovní obrazovka
Výběrové menu, poziční menu, práce ve 2D
Práce se soubory
Tvorba konstrukčních prvků ve 2D
Editace vytvořených objektů
Detaily konstrukčních celků
Druhy pohledů, zobrazování v 3D
Křivky používané v konstrukci 2D a 3D
Transformace vedoucí k tvorbě 3D
Výkresové mody a práce v nich
Překladače CAD systému

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní seznámení se systémem CAD
2.-5. Konstrukční zadání v systémech CAD-2D
6.-9. Konstrukční zadání v CAD systému 3D
10.-11. Převod 3D objektů do výkresového modu
12.-13. Konstrukční zadání v CAD systému 3D