Detail předmětu

Aplikace polymerních materiálů v automobilovém průmyslu

FSI-HAPAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na praktickou problematiku výroby dílců z polymerních materiálů v rámci automobilového průmyslu a navazujících požadavků vyplívajících z ISO TS 16949. Zabývá se analýzou a řešením příčiny vad vyskytujících se u polymerních výrobků vyráběných technologií vstřikování, studenti se seznámí se způsoby hledání a detekce vad vstřikovaných výrobků, příčinami vzniku vad, možnostmi jejich odstranění a způsoby jak vadám vstřikovaných výrobků předcházet, a to i z pohledu konstrukčního řešení forem. Současně se doplňuje praktický přehled následného spojování plastových výrobků, kde budou studenti seznámeni s nejčastějšími způsoby spojování dílů ve světelné technice, jako je lepení a laserové svařování, šroubové a zácvikové systémy, kde spolu s praktickými ukázkami lepených a svarových spojů a s navazující technikami testování budou představeny důležité faktory ovlivňující kvalitu spoje. Nedílnou součástí plastových materiálů jsou i jejich povrchové úpravy, které budou představeny ve formě lakování a napařování metalických nanovrstev včetně potřebných předúprav povrchu před vlastními technologickými procesy. Studenti se seznámí s povrchovými úpravami nejen jako vzhledovou finální úpravou plastových dílců, ale také jako důležitou fyzikálně-chemickou, či mechanickou úpravou povrchu. Výroba dílců z polymerních materiálů je v automobilovém průmyslu svázána s obecnými zásadami uplatňovaných při plánování kvality a následném výrobním procesu. Studenti se seznámí s metodikou tvorby kontrolních a testovacích plánů, aplikací nástrojů kvality, za současné praktické aplikace přípravy podkladů pro zákaznický a certifikační audit dle automobilové normy ISO TS 16949.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají praktické znalosti z výrobního procesu dílců z polymerních materiálů a souvisejících specifik automobilového průmyslu. Budou schopni určovat příčiny vad výrobků, řešit navazující opatření v lisovacích nástrojích, a znát procesní souvislosti v rámci ISO TS 16949.

Prerekvizity

Základní znalosti polymerních materiálů a související technologie zpracování, základní znalost z oboru metrologie, matematické statistiky a plánovaných experimentů.

Doporučená nebo povinná literatura

BEAUMONT, John P. Runner and gating design handbook: tools for successful injection molding. 2nd ed. Munich: Hanser Publishers, c2007, xvi, 308 s. ISBN 978-1-56990-421-3. (EN)
BEAUMONT, John P. Runner and gating design handbook: tools for successful injection molding. 2nd ed. Munich: Hanser Publishers, c2007, xvi, 308 s. ISBN 978-1-56990-421-3.
BEAUMONT, J.P.; NAGEL, R.; SHERMAN, R. Successful Injection Molding : Process, Design, and Simulation. Munich : Hanser, 2002. xiii, 362 s., 1 CD. ISBN 3-446-19433-9, ISBN 1-56990-291-7. (EN)
BEAUMONT, J.P.; NAGEL, R.; SHERMAN, R. Successful Injection Molding : Process, Design, and Simulation. Munich : Hanser, 2002. xiii, 362 s., 1 CD. ISBN 3-446-19433-9, ISBN 1-56990-291-7.
BOBČÍK, Ladislav. Formy pro zpracování plastů : vstřikování termoplastů. Díl 1 . 2. upr. vyd. Brno : Uniplast, 1999. 133 s. (CS)
BOBČÍK, Ladislav. Formy pro zpracování plastů : vstřikování termoplastů. Díl 1 . 2. upr. vyd. Brno : Uniplast, 1999. 133 s.
BOBČÍK, Ladislav. Formy pro zpracování plastů : vstřikování termoplastů. Díl 2 . 1. vyd. Brno : Uniplast, 1999. 214 s. (CS)
BOBČÍK, Ladislav. Formy pro zpracování plastů : vstřikování termoplastů. Díl 2 . 1. vyd. Brno : Uniplast, 1999. 214 s.
CAMPO, E. The complete part design handbook: for injection molding of thermoplastics. Munich: Hanser Publishers, c2006, xxi, 870 s. ISBN 1-56990-375-1. (EN)
CAMPO, E. The complete part design handbook: for injection molding of thermoplastics. Munich: Hanser Publishers, c2006, xxi, 870 s. ISBN 1-56990-375-1.
DUCHÁČEK, Vratislav. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006, 278 s. ISBN 80-7080-617-6.
DUCHÁČEK, Vratislav. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006, 278 s. ISBN 80-7080-617-6. (CS)
JOHANNABER, Friedrich. Injection molding machines: a user's guide. 4th ed. Munich: Carl Hanser Publishers, c2008, xii, 378 s. ISBN 978-1-56990-418-3.
JOHANNABER, Friedrich. Injection molding machines: a user's guide. 4th ed. Munich: Carl Hanser Publishers, c2008, xii, 378 s. ISBN 978-1-56990-418-3. (EN)
KAMAL, Musa R, Avraam I ISAYEV a Shih-Jung LIU. Injection molding: technology and fundamentals. Munich: Hanser, c2009, xxviii, 926 s. ISBN 978-1-56990-434-3.
KAMAL, Musa R, Avraam I ISAYEV a Shih-Jung LIU. Injection molding: technology and fundamentals. Munich: Hanser, c2009, xxviii, 926 s. ISBN 978-1-56990-434-3. (EN)
KAZMER, David. Injection mold design engineering. Munich: Hanser Publishers, c2007, xx, 423 s. ISBN 978-3-446-41266-8.
KAZMER, David. Injection mold design engineering. Munich: Hanser Publishers, c2007, xx, 423 s. ISBN 978-3-446-41266-8. (EN)
MALLOY, Robert A. Plastic part design for injection molding: an introduction. Munich: Hanser, 1994, 460 s. ISBN 1-56990-129-5.
MALLOY, Robert A. Plastic part design for injection molding: an introduction. Munich: Hanser, 1994, 460 s. ISBN 1-56990-129-5. (EN)
MENGES, Georg, Walter MICHAELI a Paul MOHREN. How to make injection molds. 3rd ed. Munich: Hanser, c2001, xvii, 612 s. ISBN 3-446-21256-6.
MENGES, Georg, Walter MICHAELI a Paul MOHREN. How to make injection molds. 3rd ed. Munich: Hanser, c2001, xvii, 612 s. ISBN 3-446-21256-6. (EN)
MLEZIVA, Josef a Jaromír ŠŇUPÁREK. Polymery: výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 2000, 537 s. ISBN 80-8592-072-7. (CS)
MLEZIVA, Josef a Jaromír ŠŇUPÁREK. Polymery: výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 2000, 537 s. ISBN 80-8592-072-7.
MORRISON, Faith A. Understanding rheology. New York: Oxford University Press, 2001, xiii, 545 s. ISBN 0195141660.
MORRISON, Faith A. Understanding rheology. New York: Oxford University Press, 2001, xiii, 545 s. ISBN 0195141660. (EN)
OSSWALD, Tim A. International plastics handbook: the resource for plastics engineers. 4th ed. Munich: Hanser Publishers, c2006, xvii, 902 s. ISBN 978-1-56990-399-5.
OSSWALD, Tim A. International plastics handbook: the resource for plastics engineers. 4th ed. Munich: Hanser Publishers, c2006, xvii, 902 s. ISBN 978-1-56990-399-5. (EN)
OSSWALD, Tim A, Lih-Sheng TURNG a Paul J GRAMANN. Injection molding handbook. 2nd ed. Munich: Carl Hanser Publishers, c2008, xvii, 764 s. ISBN 978-1-56990-420-6 (EN)
OSSWALD, Tim A, Lih-Sheng TURNG a Paul J GRAMANN. Injection molding handbook. 2nd ed. Munich: Carl Hanser Publishers, c2008, xvii, 764 s. ISBN 978-1-56990-420-6
OSSWALD, Tim A a Georg MENGES. Materials science of polymers for engineers. 2nd ed. Munich: Hanser Publishers, c2003, xviii, 622 s. ISBN 1-56990-348-4. (EN)
OSSWALD, Tim A a Georg MENGES. Materials science of polymers for engineers. 2nd ed. Munich: Hanser Publishers, c2003, xviii, 622 s. ISBN 1-56990-348-4.
PÖTSCH, Gerd a Walter MICHAELI. Injection molding: an introduction. 2nd ed. Munich: Carl Hanser Publishers, c2008, x, 246 s. ISBN 978-1-56990-419-0.
PÖTSCH, Gerd a Walter MICHAELI. Injection molding: an introduction. 2nd ed. Munich: Carl Hanser Publishers, c2008, x, 246 s. ISBN 978-1-56990-419-0. (EN)
STAUBER, R a L VOLLRATH. Plastics in automotive engineering: exterior applications. 1st ed. Munich: Hanser Publishers, 2007, xv, 407 s. ISBN 978-1-56990-406-0. (EN)
STAUBER, R a L VOLLRATH. Plastics in automotive engineering: exterior applications. 1st ed. Munich: Hanser Publishers, 2007, xv, 407 s. ISBN 978-1-56990-406-0.
REES, Herbert. Mold engineering. 2nd ed. Munich: Hanser, c2002, xxiii, 688 s. ISBN 1-56990-322-0. (EN)
REES, Herbert. Mold engineering. 2nd ed. Munich: Hanser, c2002, xxiii, 688 s. ISBN 1-56990-322-0.
REES, Herbert a Bruce CATOEN. Selecting injection molds: weighing cost vs productivity. Munich: Hanser Publishers, 2006, x, 230 s. ISBN 978-3-446-40308-6. (EN)
REES, Herbert a Bruce CATOEN. Selecting injection molds: weighing cost vs productivity. Munich: Hanser Publishers, 2006, x, 230 s. ISBN 978-3-446-40308-6.
ROSATO, Dominick V, Donald V ROSATO a Marlene G ROSATO. Injection molding handbook. 3rd ed. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000, xxxi, 1457 s. ISBN 0792386191. (EN)
ROSATO, Dominick V, Donald V ROSATO a Marlene G ROSATO. Injection molding handbook. 3rd ed. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000, xxxi, 1457 s. ISBN 0792386191.
UNGER, Peter. Gastrow injection molds: 130 proven designs. 4th ed. Munich: Hanser Publishers, 2006, x, 335 s. ISBN 1-56990-402-2. (EN)
UNGER, Peter. Gastrow injection molds: 130 proven designs. 4th ed. Munich: Hanser Publishers, 2006, x, 335 s. ISBN 1-56990-402-2.
VLČEK, Jiří a Miroslav MAŇAS. Aplikovaná reologie. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001, 144 s. ISBN 80-7318-039-1. (CS)
VLČEK, Jiří a Miroslav MAŇAS. Aplikovaná reologie. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001, 144 s. ISBN 80-7318-039-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet
Požadavky na studenta: docházka + seminární práce vypracovaná samostatně nebo v týmu (podle počtu přihlášených studentů)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět je koncipován tak, aby budoucí inženýři a specialisté v automobilovém průmyslu byli schopni systematicky aplikovat metody včasného plánování kvality a plánovaných experimentů při návrhu produktu se značným podílem polymerních materiálů a souvisejícího plánování procesu včetně zkracování vývojového cyklu a bezproblémového náběhu sériové výroby. Z hlediska dodržení kvalitativních požadavků kladených na polymerní dílce v rámci automobilového průmyslu je součástí doplnění znalostí k určování příčiny vad výrobků a navazující technologické opatření v lisovacích nástrojích, znalosti z oblasti spojování komponentů z polymerních materiálů tvořících finální výrobek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Všechna cvičení jsou povinná. Prezence ve všech cvičeních. Hospitace jinými učiteli (nepravidelná). Nahrazeni v jiných cvičeních, nebo samostatná práce na zpracovávané téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VAS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výrobky vyráběné vstřikováním
2. Vady vstřikovaných výrobků
3. Vady vstřikovaných výrobků v praxi
4. Povrchové úpravy plastových materiálů
5. Lepení a laserové svařování
6. Šroubové a ostatní spoje na světlometech
7. Management rizik a techniky moderace
8. Design a Process FMEA
9. Design of Experiments / Taguchi a Brainstorming
10. Vytvoření základních dokumentů nového pracoviště
11. Příprava na uvolnění pracoviště I
12. Příprava na uvolnění pracoviště II
13. Sledování pracoviště v sériové výrobě – efektivita atd.
14.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výrobky vyráběné vstřikováním
2. Vady vstřikovaných výrobků
3. Vady vstřikovaných výrobků v praxi
4. Povrchové úpravy plastových materiálů
5. Lepení a laserové svařování
6. Šroubové a ostatní spoje na světlometech
7. Management rizik a techniky moderace
8. Design a Process FMEA
9. Design of Experiments / Taguchi a Brainstorming
10. Vytvoření základních dokumentů nového pracoviště
11. Příprava na uvolnění pracoviště I
12. Příprava na uvolnění pracoviště II
13. Sledování pracoviště v sériové výrobě – efektivita atd.