Detail předmětu

Chemie potravin I

FCH-BCO_CHP1Ak. rok: 2017/2018


Předmět Chemie potravin I je orientován pouze na základní složky lidské potravy, což jsou bílkoviny, tuky a sacharidy. Studenti se seznámí se strukturou a chemickými vlastnostmi uvedených složek potravin. Dále s potravinářskými surovinami, které jsou nejbohatšími zdroji těchto složek. Maximální důraz ve výuce tohoto předmětu bude však kladen na studium reakcí a změn, kterým uvedené složky podléhají při technologických procesech zpracování a skladování.

Výsledky učení předmětu


Studenti získají přehled o základních složkách lidské potravy - bílkovinách, tucích, sacharidech, z hlediska jejich chemických vlastností, struktury a reaktivity.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít základní znalosti z biochemie, organické a anorganické chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

VELÍŠEK, J., Chemie potravin I, Ossis, Tábor, 1999 (CS)
BELITZ, H.-D., GROSCH, W., Lehrbuch der Lebensmittelchemie, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1992 (CS)
BALTES, W., Lebensmittelchemie, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1995 (CS)
VELÍŠEK, J., CEJPEK, K., Biosynthesis of Food Components, Ossis, Tábor, 2008 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení


Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část obsahuje otázky zaměřené na základní pojmy.
Podmínkou pro postup k ústní zkoušce je úspěšné splnění písemného testu. Při ústní zkoušce má student prokázat stupeň porozumění danému předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Aminokyseliny
2. Peptidy a bílkoviny obecně
3. Bílkoviny masa a mléka
4. Přehled reakcí bílkovin
5. Mastné kyseliny
6. Homolipidy
7. Heterolipidy
8. Doprovodné látky lipidů a komplexní lipidy
9. Přehled reakcí lipidů
10. Monosacharidy
11. Deriváty monosacharidů a oligosacharidy
12. Polysacharidy obecně
13. Polysacharidy rostlin
14. Polysacharidy mořských řas, mikroorganizmů, hub a živočichů
15. Přehled reakcí sacharidů

Cíl


Cílem kurzu je ukázat studentům potraviny jako soubor chemických sloučenin (většinou poživatelných a chutných) s určitými vlastnostmi. Naučit studenty vyvozovat z chemických vlastností těchto sloučenin patřičné závěry, které budou aplikovat při veškerých technologických operacích s potravinami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor