Detail předmětu

Chemie ovzduší I

FCH-BCO_CHOAk. rok: 2017/2018

Chemie a fyzika ovzduší - definice základní přístupy. Seznámení se základy meteorologie, přenosu energií a hmot v atmosféře. Zdroje znečištění a způsob šíření škodlivin v atmosféře. Chemie hlavních typů atmosférických polutantů. Biosférické oblasti a vliv na troposféru. Mikroklimatické poměry a vliv na troposféru. Globální poruchy a vzájemné vlivy dalekého dosahu. Skleníkový efekt, smogy a problematika stratosférického ozonu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zvýšení znalostí a kompetencí studentů se projeví zejména v těchto oblastech.
a) Absolventi předmětu budou chápat vzájemné vztahy v atmosféře ve vazbě na přesun energie a hmot.
b) Absolventi budou na základě svých znalostí schopni predikovat zatížení troposféry pomocí technické analýzy.
c) Student bude schopen predikovat vlivy zdrojů znečištění v lokálním měřítku.
d) Student získá znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi
e) Absolvování kurzu je předpokladem pro možnost studia v kurzech MCO_TOZ a MCO_TEO, navazujícího studijního programu.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít základní znalosti fyziky, organické,anorganické a enviromentální chemie. Dalším předpokladem úspěšného splnění kurzu je mírně pokročilá počítačová gramotnost.

Doporučené volitelné složky programu

V rámci studia je pro oba typy studia plánovaná návštěva konkrétní lokality či pracoviště dle aktuální pedagogické situace. Tato aktivita je volitelnou a nadstandardní součástí plánu studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Popl M.,Fähnrich:Analytická chemie životního prostředí (CS)
Vejvoda J.,Machač P.,Buryan P.:Technologie ochrany ovzduší a čištění plynů (CS)
KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. Technology measurement global solar radiation in the area 320 - 1150nm. meteo. Washington D.C., USA: Davis Instruments, Hayward, CA, 2007. s. 1-10. (CS)
Autorský kolektiv:Atlas podnebí Česka, ČHMÚ Praha v koedici s UP v Olomouci, 2007 (CS)
KOTLÍK,J., MIKŠÍK,F.: Elearningové studijní opory,E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=52286 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studium je ukončeno závěrečnou konzultací a ústní zkouškou z rozsahu přednesené látky odpovídající danému ročníku studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Blok I.
1. Ovzduší - základní složka životního prostředí
2. Informační systémy a legislativa v ČR
3. Atmosféra vznik,vývoj, základní složky a její fyzikální a chemické vlastnosti
Blok II.
4. Přenos energie v atmosféře
5. Pohyb atmosférických hmot - meteorologie - počasí
6. Klima, klimatické faktory
7. Skleníkový efekt - globální oteplování Země
8. Anomální a mezní jevy v atmosféře
9. Biosférické oblasti a průmyslové vlivy na troposféru
Blok III.
10. Chemie a fyzikální chemie tvorby smogů
11.Chemie troposféry
12.Chemie stratosféry

Cíl

Předmět si klade za cíle poskytnout studentům pokročilé informace o chemii ovzduší a vzájemných vztazích dalekého dosahu. Prostřednictvím přednášek a návštěvou vybraného pracoviště či lokality studenti získají znalosti o přenosu energie a hmot v atmosféře a o vzniku a výskytu mezních situací v atmosféře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.
Kontrola výuky v kombinovaném studiu je prováděna minimálně třemi povinnými konzultacemi v průběhu semestru.
Kontrola výuky v prezenčním studiu je realizována prostřednictvím diskuzního fóra na přednáškách, vždy po skončení celistvého bloku přednášené látky.
Je určena konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia, kontrola komplexního chápání problematiky je v této formě studia možná vypracováním seminární práce.
Je určena konzultace pro studenty denního studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor