Detail předmětu

Genové technologie

FCH-BCO_GETAk. rok: 2017/2018

Cílem předmětu je úvod do základních metod používaných v rámci genomiky a proeomiky. Technologie rekombinantní DNA - izolace a charakterizace DNA, klonování, polymerázová řetězová reakce, sekvenování,mapování genomu. Metody transformace, přehled transformačních vektorů. Metody identifikace rekombinantní DNA, exprese genů v mikrobiálních, rostlinných a živočišných buňkách. Separace, purifikace a identifikace exprimovaných proteinů.

Výsledky učení předmětu

Princip a teoretický základ genových technologií a různé typy jejich biotechnologických aplikací. Nové strategie v rámci genového inženýrství.

Prerekvizity

Zkouška z Biochemie I. Základní znalost struktury a funkce biomolekul.

Doporučená nebo povinná literatura

Rosypal S.: Úvod do molekulární biologie. Brno, 2002 (CS)
Alberts a kol. : Základy buněčné biologie. Espero Publishong 2001. (CS)
Hartl D.L:, Jones E.W.: Genetics: Analysis of Genes and Genomes. Jones and Bartlett Publishers 2001. (CS)
/e-learning FCH (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test a ústní zkouška. Zpracování a prezentace seminárního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy molekulární genetiky; struktura a funkce informačních makromolekul
2. Přehled metod izolace a analýzy nukleových kyselin
3. Transformační vektory, restrikční endonukleázy a další enzymy používané k analýze a úpravám nukleových kyselin.
4. Hybridizace nukleových kyselin.
5. Metody transformace, kritéria selekce rekombinantních buněk.
6. Klonování DNA, polymerázová řetězová reakce, využití PCR v klinické a potravinářské diagnostice
7. Molekulární analýza genomu - sekvenování. Genové knihovny.
8. Mutageneze - náhodná, místně cílená.
9. Produkce, izolace a analýza rekombinantních proteinů
10. Příprava transgenních organismů, optimalizace exprese transgenů.
11. Geneticky modifikované mikroorganismy a jejich využití.
12. Transformace vyšších organismů - rostlin a živočichů.
13. Přehled aplikací genového inženýrství v potravinářství a biotechnologii, genová terapie

Cíl

Základní metody používané v rámci technologie rekombinantní DNA: izolace a charakterizace DNA, restrikční endonukleasy a další enzymy, klonování DNA pomocí polymerázové řetězové reakce, mapování genomu, metody transformace a přehled transformačních vektorů, identifikace rekombinantní DNA, exprese genů v mikrobiálních (bakterie, kvasinky) a v živočišných buňkách – markery, identifikace a purifikace exprimovaných proteinů (PAGE-SDS, western blot, imunodetekce).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícícm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTP bakalářský

    obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHTP bakalářský

    obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor