Detail předmětu

Snímače

FEKT-KSNIAk. rok: 2017/2018

Předmět poskytuje studentům přehled používaných principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření neelektrických veličin, zejména bezdotykovými metodami. Na skutečných příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišnosti oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin. Pozornost je věnována i snímačům a metodám měření využívajících optických signálů, optických vláknových senzorů a dále sběru, zpracování a vyhodnocení (prezentaci) naměřených výsledků.

Výsledky učení předmětu

Absolvent zná
- základní terminologii snímačů
- kritéria volby snímače a zásady použití snímačů
- principy snímačů běžných technologických veličin a jejich přednosti a nedostatky

Absolvent kurzu je schopen:
- orientovat se v technických podkladech výrobce snímače
- diskutovat návrh a volbu komponent měřicího řetězce,
- určit vhodnou metodu měření pro běžné technologické veličiny na základě požadavků

Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších neelektrických veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského a bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

-ZEHNULA,K.: Čidla robotů. SNTL Praha, 1990 (CS)
ĎAĎO,S.- KREIDL,M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT 1996 (CS)
KREIDL,M.: Měření teploty. BEN Praha, 2005 KREIDL,M.: Měření teploty. BEN Praha, 2005 (CS)
MARTINEK,R.: Senzory v průmyslové praxi. BEN – technická literatura (edice Senzory neelektrických veličin), Praha 2004, ISBN 80-7300-114-4 (CS)
TURÁŇ,J.-PETRÍK,S.:Optické vláknové senzory. ALFA Bratislava, 1990 (CS)
LYSENKO, V.: Detektory pro bezdotykové měření teplot. BEN Praha 2006, ISBN / EAN80-7300-180-2 / 9788073001803 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví obvykle i každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Student odevzdává dva laboratorní protokoly, součástí laboratorního cvičení je i prezentace výsledků.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška je zaměřena na ověření znalostí získaných během kurzu. Body lze získat za laboratorní výuku, pět samostatných domácích prací a při ústní závěrečné zkoušce.
Hodnocení:
laboratorní výuka 0 - 10b
domácí práce 5x 4b
ústní část zkoušky 0 - 70

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška
Seznámení se strukturou, organizací a obsahem kurzu. Požadavky, zkouška, základní a doporučená literatura. Připomínky, dotazy atd.
2. Snímače a bezdotykové měření polohy a rozměrů.
3. Snímače a bezdotykové měření rychlosti a zrychlení (přímočaré, úhlové)
4. Snímače a bezdotykové měření teploty, tepla, tepelného toku.
5. Snímače a bezdotykové měření záření (ultrafialového, viditelného, infračerveného).
6. Snímače a měření ionizujícího záření, složení látek a parametrů životního prostředí.
7. Chemické snímače a biosnímače.
8. Optické (vláknové) snímače.
9. Snímače a měření ostatních veličin, speciální metody a obvody pro měření fyzikálních veličin. Další směry rozvoje senzorové techniky.

Cíl

Cílem kursu je seznámit posluchače se základní teorií, moderními principy a konstrukcemi snímačů fyzikálních veličin a poskytnout znalosti pro jejich návrh a optimální využití nad rámec předchozího kurzu BMFV. Prezentovat základní problémové oblasti snímačové techniky (parazitní vlivy, kalibrace, diagnostika apod.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka a samostatné domácí práce jsou povinné, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví obvykle každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor