Detail předmětu

Pedagogical Psychology

FEKT-CPSOAk. rok: 2017/2018

Předmět je tématicky rozdělen na dvě části. První část představuje seznámení studentů s výchozími stanovisky, teoriemi a terminologií obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Navazující druhá část se soustřeďuje na stěžejní témata pedagogické psychologie jako je kupř. proces učení, vztah učitel - žák, typologie učitele, ad. V kurzu je rovněž dán určitý prostor pro psychologické sebepoznání studentů a nácvik relaxačních technik, kde se uplatňují především zážitkové techniky spojené s prezentací psychologických testů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Mohou sloužit k hlubšímu pochopení a zvládnutí psychologických determinant problémů, vázaných na oblast pedagogické praxe.

Prerekvizity

Zájem o danu problematiku.

Doporučená nebo povinná literatura

Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.
viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
Macek, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999.
Tegze O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
Mareš, J.: Styly žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Bratislava: KU, 2002.
Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres. Brno: FFMU, 1992, Opava: 1997.
Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 1999.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1)Předmět psychologie. Psychologické metody. Psychologické systémy.
2)Psychologie osobnosti – struktura osobnosti. Prezentace osobnostních dotazníků
3)Sociální psychologie. Proces socializace. Vytváření sociálních skupin. Sociální percepce. Komunikace. Skupinová práce. Diagnostika týmových rolí.
4)Kognitivní psychologie 1– psychické procesy: vnímání, paměť, myšlení.
5)Kognitivní psychologie 2 - psychické stavy: vědomí, pozornost. Emoce, motivace, vůle.
6)Faktory ovlivňující výkon člověka, výkonová motivace. Frustrace. Deprivace. Stres. Syndrom vyhoření. Test frustrační tolerance, Test LOC.
7)Vývojová psychologie. Charakteristika jednotlivých vývojových fází. Práce s kresbou – neverbální vyjádření „já“.
8)Učení – druhy, zákony, metody učení. Dotazník struktury motivace k učení.
9)Psychologie výchovy. Výchovné metody a prostředky. Hodnocení, zkoušení, známkování. Tréma.
10)Osobnost učitele. Typologie učitele. Vztah učitel – žák. Styly výchovy. Nácvik pedagogického výstupu.
11)Příčiny školní neúspěšnosti dětí. Neuroticismus u dětí. Sociálně – patologické jevy(šikana, kriminalita).
12)Patologie duševního života – neurózy, psychózy, afektivní poruchy. Prezentace případové studie.

Cíl

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-SEE , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor