Detail předmětu

Culture of Speech and the Generation of Texts

FEKT-CKPTAk. rok: 2017/2018

Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V rovině konkrétních cílů budou schopni vysvětlit základní pojmy z oblasti psychologie komunikace, definovat předmět studia jednotlivých subdisciplín psychologie komunikace, aplikovat teoretické znalosti na oblast komunikační praxe a zhodnotit efektivitu prezentačního výkonu svých kolegů ze semináře.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Pease, L.: Řeč těla. Praha , Portál 2005.
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha REBO Productions, 2005.
Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
Praško, J., Prašková, H.: Asertiviotu proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel 1992.
Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha 2000.
Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha 1996.
Smejkal, V.: Lexikon společenského chování pro úspěšné managery a podnikatele. Praha, Grada Publishing 1993, 2002.
Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar 1995.
Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar 1995.
Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství 1992.
Dohalská, M. a kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme – kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont 1985.
Kohout, J.: Rétorika – Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 1995.
Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně. Brno, 2003.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody vyučování: přednáška, diskuse, nácvik prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu předpokládá 80% úspěšnost v zápočtovém testu a realizaci prezentace v rozsahu 10 minut. Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

I. Komunikace
II. Společenská etiketa
III. Rétorika
IV. Prezentace
V. Tvorba textů

Cíl

Absolvování kurzu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka v rozsahu 80% prezence na přednáškách a seminářích. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor