Detail předmětu

Spanish for Lower-Intermediate Students

FEKT-CJS2Ak. rok: 2017/2018

Kurs navazuje na XJS1,studenti si v něm rozšiřují komunikativní schopnosti,slovní zásobu a znalost gramatiky,studenti provádějí nácvik poslechu s využitím náročnějších originálních španělských audio i video materiálů. V LS si studenti osvojí základy technické španělštiny a zdokonalí a upevní si tyto znalosti na originálních krátkých odborných textech.Kurs je dvousemestrální.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si rozšíří jazykové znalosti i dovedností ve španělštině na úroveň mírně pokročilou. Osvojí si složitější ústní vyjadřování, budou schopni vyjádřit složitější myšlenky v souvětích. Rovněž budou schopni přeložit středně obtížný text ze španělštiny a do španělštiny za pomoci slovníků. Zlepší si čtení s porozuměním a schopnost interpretovat myšlenky v textu obsažené. Rozšíří si schopnost porozumět slyšenému projevu rodilého mluvčího ve španělštině.
V letním semestru se studenti seznámí ze základy technické španělštiny.

Prerekvizity

znalosti z kursu CJS1, případně znalosti na mírně pokročilé úrovni

Doporučená nebo povinná literatura

Králová + kol.: Fiesta 1, Fraus
videokursy Apartamento para dos, Este país
kolektiv: Ven 1, Edelsa

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.
Dva zápočtové semestrální testy (za zimní a za letní semestr) tvoří 40% celkového hodnocení, každý ověřující zvládnutí slovní zásoby, gramatiky a vyjadřování ve španělském jazyce, každý za maximálně 20 a minimálně 10 bodů.

Závěrečná zkouška o dvou částech tvoří 60% celkového hodnocení dvousemestrálního kursu:
Závěrečná zkouška:
- čtení s úkoly - četba odborného textu se slovníkem, ( maximálně 30, minimálně 15 bodů) ověřuje schopnost práce s obecně technickým textem, a schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v daném textu
- poslech s úkoly - ověřuje schopnost porozumět mluvené španělštině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu ( maximálně 30, minimálně 15 bodů)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zimní semestr
1.Úvod,program kursu
2.Opakování učiva z XJS1
3.Plány,vyjadřování budoucího času
4.Datum,řadové číslovky, udávání času
5.Podmínková souvětí I.,desetinná čísla,zlomky
6.Souminulý čas
7.Gerundium, záporná zájmena
8.Předminulý čas
9.Souslednost časů, nepřímá řeč
10.Opisné vazby
11.Podmiňovací způsob
12.Opakování
13.Semestrální test

Letní semestr
1.Opakování ZS
2.Člen u zeměp.jmen,tázací a vztažná zájmena
3.Trpný rod
4.Opisné vazby,technický text 1
5.Subjuntiv I.
6.Subjuntiv II.,technický text 2
7.Vazba ir+gerundium
8.Minulý čas dok.I.
9.Minulý čas dok.II.,technický text 3
10. Infinitivní vazby
11.-12.Opakování
13. Semestrální test

Cíl

Studenti rozvinou své jazykové dovednosti získané v kursu XJS1 na vyšší úroveń.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor