Detail předmětu

Diplomový seminář pro magistry – VŠKP

FaVU-DIPLMGRAk. rok: 2017/2018

Předmětem semináře je tvorba textové části dokumentace diplomové práce. Vedoucí semináře (konzultanti) vedou studenty k formulování základní osnovy textu a jejímu následnému rozvinutí; dále k účelné práci se zdroji a k dodržování zásad odborné práce s textem.

Výsledky učení předmětu

Výsledkem je textová část dokumentace praktické diplomové práce (VŠKP). Ta by měla odpovídat svým rozsahem a komplexností závažnosti závěrečného výstupu magisterského studia. Rozsah textové části VŠKP by měl být cca 15 – 20.000 znaků.

Textová část VŠKP zahrnuje: Stručnou anotaci; motivační úvod (zdůvodnění volby daného zadání; inspirační zdroje atp.); vymezení cíle práce, event. jejího praktického přínosu; základní popis díla / souboru děl / projektu; zasazení díla do kontextu umělecké / designérské praxe, popř. srovnání s dosavadním řešením příbuzné problematiky; případné zasazení práce do kontextu teorie umění, respektive vizuální teorie; zhodnocení dosažených výsledků s ohledem na vytyčené cíle, popř. naznačení možností, či podnětů pro další práci.

Po formální stránce je textová část VŠKP souvislým textem, který musí splňovat kritéria jazykové (gramatické a stylistické) správnosti. Nemusí mít nutně podobu odborného textu (obsahuje-li seznam literatury a poznámkový aparát, měly by tyto podléhat citační a bibliografické normě), vyžaduje se nicméně věcná správnost a přesnost.

Prerekvizity

Schopnost práce se strukturovanými informacemi, práce s odborným textem, schopnost vlastních teoretických reflexí.

Doporučená nebo povinná literatura

Volba literatury vychází z individuálních potřeb jednotlivých studentů
Yve-Alain BOIS – Benjamin Buchloh – Hal FOSTER – Rosalind KRAUSSOVÁ, Umění po roce 1900, Praha: Slovart, 2007. (CS)
časopisy: Artforum, Frieze, Mousse, Labyrint revue, Umělec, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je předložení dokončeného textu, který obsahuje požadované obsahové složky a vyhovuje požadavkům věcné i formální správnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

OSNOVA
1) Seznámení studentů s požadavky na obsah a formu textové části dokumentace diplomové práce.
2) Zopakování pravidel práce s odborným textem.
3) Formulování individuálních osnov, na kterých bude vystavěn text.
4) Konzultace zaměřené na výběr zdrojů, práci s nimi a na samotné psaní textu.

Cíl

Cílem semináře je podpora vzniku textové části dokumentace Vysokoškolské kvalifikační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou vstupních seminářů a následně individuálních konzultací. Účast je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor AGD2 , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AGD1 , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor APD , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AIN , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AEN , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AMU , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor ATD , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AFO , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor APE , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AVI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM2 , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM3 , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AS2 , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AKG , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM1 , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AS1 , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor