Detail předmětu

Stavba a výroba elektrických přístrojů

FEKT-LSVPAk. rok: 2017/2018

Hlavní témata studovaná v předmětu:

Životní cyklus výrobku. Faktory uvnitř výrobní jednotky. Metodika konstruování. Technologičnost konstrukce. Základy projektového řízení. Návrh izolačních vzdáleností elektrického přístroje NN a VN. Napěťové zkoušky. Návrh proudovodné dráhy elektrického přístroje NN a VN podle silových a tepelných účinků proudu. Principy a konstrukce zhášecích systémů v el. přístrojích. Základy návrhu mechanismu el. přístroje NN. Izolační a kovové materiály ve stavbě el. přístrojů a technologie zpracování. Zkoušení el. přístrojů, typové a výrobní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
Studenti znají (umí popsat a vysvětlit):
- Základní postupy projektového řízení.
- Etapy efektivního postupu při návrhu a přípravě výroby el. přístrojů.
- Způsoby návrhu izolačních vzdáleností a jejich zkoušení.
- Postupy návrhu proudovodné dráhy el. přístroje s respektem k silovým a tepelným účinkům proudu.
- Základy návrhu pohybového mechanismu el. přístroje.
- Kovové a izolační materiály používané v el. přístrojích.
- Technologické zpracování konstrukčních prvků.
- Druhy zkoušek el. přístrojů.

V konstrukčně zaměřených cvičeních se studenti naučí a formou praktického testu se ověřuje schopnost:
- navrhnout základní konstrukční části (izolační vzdálenosti, proudovodnou dráhu včetně kontaktů, pohybový mechanismus) několika typů el. přéístrojů
- konstrukční materiály elektrických přístrojů nn, vn a vvn.

Prerekvizity

Z oblasti matematiky by měl být student schopen:

Aplikovat základní principy integrálního a diferenciálního počtu funkce jedné proměnné (pro výpočty silových a tepelných účinků na jednotlivé úseky proudovodné dráhy el. přístroje).

Jsou požadovány odborné znalosti na úrovni bakalářského studia:

Rozdělení el. přístrojů podle různých klasifikátorů.
Základní komponenty a jevy v el. přístrojích nn, vn, vvn.
Účinky energií (polí) na komponenty el. přístroje (mechanická energie, elektrické pole, elektromagnetické pole, teplo, chemické reakce).

Požaduje se absolvovaný předmět KEPR.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
1. Výklad témat na přednáškách (P1-P13).
2. Cvičení témat v numerických cvičeních.
3. Vypracování tří návrhů komponent el. přístrojů (výpočty, nákresy).

Způsob a kritéria hodnocení

Test na téma Stavba elektrických přístrojů, 10 bodů.
Tři dílčí projekty, navržené el. přístroje, 30 bodů.
Písemná a ústní zkouška, 60 bodů.

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Projektové řízení. Životní cyklus výrobku. Etapy práce konstruktéra. Metodika konstruování.
2. Návrh izolace el. přístroje. (návrh a požadavky na izolační vzdálenosti, napěťové zkoušky izolace).
3. Izolační materiály, technologie zpracování.
4. Návrh proudovodné dráhy (tepelné účinky jmenovitého proudu).
5. Návrh proudovodné dráhy (tepelné účinky zkratového proudu).
6. Návrh proudovodné dráhy (silové účinky proudu).
7. Kontakty (návrh kontaktního systému, kontaktní materiály, technologie výroby)
8. Kovové konstrukční materiály, technologie zpracování.
9. Základy návrhu pohybového mechanismu el.přístroje (pohyb kontaktů, pružiny, elektromagnety).
10. Zhášecí ústrojí el. přístroje (principy a konstrukce zhášedel).
11. Vybavovací prvky el. přístroje. (dvojkovy, elektromagnety)
12. Přístrojové transformátory proudu a napětí.
13. Zkoušení el. přístrojů (typové a výrobní zkoušky).
Cvičení:
1. SWOT analýza a Log Frame jako součást přípravy projektu.
2. Návrh izolačních vzdáleností přístroje NN a VN
3. Návrh NN přístroje (izolace, proudovodná dráha)
4. Návrh NN přístroje (izolace, proudovodná dráha)
5. Návrh NN přístroje (izolace, proudovodná dráha)
6. Návrh VN přístroje (izolace, proudovodná dráha)
7. Návrh VN přístroje (izolace, proudovodná dráha)
8. Návrh VN přístroje (izolace, proudovodná dráha)
9. Návrh vybavovacího prvku (elmagnet, bimetal)
10. Měření na vybavovacím prvku
11. Návrh přístrojového transformátor proudu a napětí
12. Exkurze do výrobního závodu (OEZ, Siemens, ABB)
13. Demonstrace zkoušení el. přístrojů na zkratovně VUT- CVVOZE

Učební cíle

Účelem předmětu je racionální, cílené používání teoretických znalostí v procesu navrhování a přípravy výroby elektrického přístroje.
Cílem jsou studentem osvojené základní postupy práce konstruktéra při navrhování a přípravě výroby el. přístrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Test na téma Stavba elektrických přístrojů, 10 bodů.
Tři dílčí projekty, navržené el. přístroje, 30 bodů.
Písemná a ústní zkouška, 60 bodů.

Základní literatura

Havelka, O.: Stavba el. přístrojů I.,VUT, 1984
T.E. Browne, jr.: Circuit interruption, New York, 1984
Král J., Vaněk J. : Elektromagnetické přístroje, VUT, 1984
Král J.: Technologie výroby elektrických přístrojů, SNTL, Praha, 1982
Drápela J., Kurs M.: Elektrotechnické materiály, VŠB, 2012

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor