Detail předmětu

Fyzika 2

FEKT-KFY2Ak. rok: 2016/2017

Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu si studenti rozšíří znalosti z teorie kmitů a seznámí se se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisem. Na obecnou teorii vln navazuje část věnující se elektromagnetickému vlnění a optice. Dále budou studenti seznámeni se základními pojmy a vztahy z termodynamiky. Závěrečné přednášky jsou věnovány základům kvantové mechaniky a jejím aplikacím v teorii laserů a pásové teorii pevných látek.
Teoretická cvičení se tematicky shodují s přednáškami a jsou zaměřena na rozvíjení schopnosti aplikace teoretických znalostí na řešení konkrétních fyzikálních úloh. V laboratorních cvičeních si studenti prakticky ověří některé fyzikální zákonitosti probírané v rámci přednášek.
Znalosti z předmětu Fyzika 2 budou studentům sloužit při studiu řady odborných předmětů, se kterými se setkají během dalšího studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat harmonické kmity volné, tlumené a nucené, popsat různé příklady harmonických oscilátorů
- vysvětlit vznik a vlastnosti harmonických vln postupných a stojatých, popsat Dopplerův jev
- definovat vlastnosti elektromagnetických vln, vysvětlit pojem polarizace světla
- vysvětlit základní principy geometrické optiky, formulovat zákon odrazu a lomu
- popsat interferenci světla, demonstrovat na příkladech
- vysvětlit pojem difrakce, charakterizovat difrakční mřížku, vysvětlit princip holografie
- formulovat základní zákony termodynamiky, popsat princip tepelných strojů
- vysvětlit základní principy kinetické teorie plynů
- popsat fotoelektrický jev, Comptonův jev a důsledky z nich vyplývající pro dualismus vlna – částice
- formulovat Schrödingerovu rovnici, vysvětlit pojmy tunelový jev a kvantové pasti, popsat kvantově mechanický model atomu vodíku
- vysvětlit pojem spontánní a stimulovaná emise a princip laserů
- formulovat základní principy pásové teorie pevných látek
- na základě teoretických znalostí řešit základní úlohy z klasické a kvantové fyziky

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Fyzika 1, základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

- až 20 bodů za laboratorní cvičení
- až 15 bodů za numerické cvičení (1x test 10 bodů, 1x test 5 bodů)
Podmínkou udělení zápočtu je odměření všech přidělených laboratorních úloh, odevzdání protokolů a získání minimálně 12 bodů ze všech bodovaných aktivit během semestru.
- až 65 bodů za závěrečnou zkoušku
Zkouška je pouze písemná, skládá se z 5 částí: A-Kmity, vlny, B-Optika, C-Termodynamika, D-Moderní fyzika, E-Testové otázky. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat z každé z částí A - D minimálně 5 bodů z 15 možných.

Osnovy výuky

1. Lineární harmonický oscilátor, tlumené kmity, nucené kmity. Kyvadla. Skládání kmitů.
2. Vlnění, vlnová rovnice, postupné harmonické vlny, energie přenášená vlněním.
3. Interference vln, stojaté vlny, akustika, Dopplerův jev.
4. Elektromagnetické vlny, polarizace, geometrická optika - odraz a lom, úplný odraz, optické zobrazování, optické přístroje.
5. Interference světla, koherence, Youngův pokus, interference na tenké vrstvě.
6. Difrakce, difrakční mřížky, rentgenová difrakce, holografie.
7. Nultý a první zákon termodynamiky, termodynamické děje, přenos tepla.
8. Kinetická teorie plynů - stavová rovnice ideálního plynu, vnitřní energie a teplota, molární tepelné kapacity.
9. Druhý zákon termodynamiky, entropie, tepelné stroje.
10. Meze klasické fyziky, fotoelektrický jev, Comptonův posuv, dualismus vlna-částice, vlnová funkce.
11. Schrödingerova rovnice, tunelový jev, kvantové pasti, atom vodíku,
12. Atomy s více elektrony. Spontánní a stimulovaná emise, lasery.
13. Pásová teorie pevných látek.

Učební cíle

- Vytvořit u studentů ucelený soubor poznatků o základních principech a zákonech vybraných partií klasické a kvantové fyziky
- Rozvíjet schopnost řešit jednoduché fyzikální problémy matematickými metodami

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika Vysoké učení technické v Brně Vutium, Prometheus Praha, 2000, 2003, 2006
KKheilová,M.,Liedermann,K,Tománek,P.,Zdražil,V: Kmity, Vlny, Optika, Termodynamika, Moderní fyzika E-textheilová M., Zdražil V., Tománek P., liederman K.: Fyzika 2, jednotlivé kapitoly..
Fyzika 2. Studijní materiály k přednáškám, cvičením a laboratornímu cvičení. Stránka předmětu na eLearningu VUT.

Doporučená literatura

Hyperphysics: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
Serway R.,A, Jewett J,W: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 8 th Edition, Saunders College Publishing, 2010

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BK-EST , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BK-MET , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BK-SEE , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BK-TLI , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Lineární harmonický oscilátor. Energie harmonického oscilátoru.
Kyvadlo. Tlumené kmity. Vynucené kmity, rezonance.
Typy vln. Postupné harmonické vlny v bodové řadě, rovinná a kulová vlna. Energie přenášená harmonickým vlněním.
Superpozice a Interference harmonických vln, stojaté vlny. Zvukové vlny. Dopplerův jev.
Povaha světla. Zákony geometrické optiky: Odraz a lom světla. Základy vláknové optiky.
Interference světelných vln: Podmínky interference, Youngův pokus, interference na tenkých vrstvách.
Ohyb světla na štěrbině, difrakční mřížka. Polarizace světla. Holografie.
Teplota, teplotní roztažnost. Teplo, měrné tepelné kapacity.
První princip termodynamiky. Některé aplikace prvního principu.
Přenos tepla. Druhý princip termodynamiky, tepelné motory a čerpadla.
Meze klasické fyziky.
Kvantování energie. Absorpce, stimulovaná a spontánní emise. Lasery.
Krystalická struktura pevných látek. Pásová teorie pevných látek. Vodivost vodičů, izolantů a polovodičů. Supravodivost.

Cvičení odborného základu

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Lineární harmonický oscilátor.
Postupné harmonické vlny. Stojaté vlny.
Odraz a lom světla. Interference světla.
Difrakce a polarizace světla.
Teplo a práce v termodynamických procesech. První princip termodynamiky.
Druhý princip termodynamiky, tepelné motory a čerpadla.
Záření černého tělesa, fotoelektrický jev, emise a absorpce.
Tunelování bariérou.Částice v potenciálové jámě.

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Lineární harmonický oscilátor. Neharmonické oscilátory.
Postupné a stojaté vlny.
Interference, difrakce a polarizace světla.
Druhý princip termodynamiky , tepelné motory, chladící zařízení.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Experimenty s ultrazvukem
Termodynamické experimenty, Stirlingův motor
Teplotní záření, Stefanův-Boltzmanův zákon
Fotoelektrický jev, Planckova konstanta
Experimenty s RTG zářením
Experimenty s radioaktivitou