Detail předmětu

Patologická fyziologie

FEKT-APFYAk. rok: 2016/2017

Patologická fyziologie je nauka o etiologii a patogenezi nemocí a patologických stavů. Schopnost patofyziologického myšlení umožňuje vniknout do logické podstaty vzniku klinicky manifestních nemocí a stavů za účasti analytických i syntetických myšlenkových postupů. Studenti budou seznámeni se základními příčinami nemocí (fyzikálními, chemickými a biologickými včetně genetických) a jejich patogenetickými souvislostmi.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- umí vymezit obor patologické fyziologie
- umí vysvětlit základní pojmy problematiky patologické fyziologie
- umí diskutovat zevní faktory vzniku nemocí (fyzikální, chemické i biologické)
- je schopen diskutovat podstatu častých patologických stavů a nemocí
- je schopen vysvětlit rozdíl mezi monogenní a civilizační nemocí
- umí definovat základní pojmy genetiky
- je schopen definovat a diskutovat základní pojmy z patofyziologie jednotlivých systémů lidského organismu
- umí vysvětlit pojmy imunodeficience, přecitlivělost a autoimunita

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti biologie člověka na úrovni středoškolského studia. Student by měl umět stručně popsat činnost základních systémů lidského organismu.

Literatura

KAŇKOVÁ, Kateřina et al. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. Brno: MU Brno, 2003. ISBN 80-2103-112-3. (CS)
VAŠKŮ, Anna et al. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2318-X. (CS)
HALL, John a Arthur GUYTON. Textbook of Medical Physiology. Saunders, 2005. ISBN 07-2160-240-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet z laboratorních cvičení je podmíněn povinnou docházkou. Závěrečná zkouška je zaměřena na ověření teoretických znalostí a pojmů z oblasti patologické fyziologie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - etiologie a patogeneze.
2. Zevní faktory vzniku nemocí – fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory.
3. Zánět.
4. Buňka a buněčné interakce v patogenezi tkáňového poškození. Hojení ran. Maligní transformace.
5. Poruchy funkce imunitního systému – imunodeficience, přecitlivělost, autoimunita.
6. Základy genetiky – monogenní vs. civilizační nemoci.
7. Patofyziologie krvetvorby.
8. Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
9. Patofyziologie dýchací soustavy.
10. Patofyziologie vylučovací soustavy.
11. Patofyziologie trávicí soustavy.
12. Patofyziologie hormonů.
13. Patofyziologie nervového a svalového systém.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy etiopatogenetického uvažování a jejich vztahu k nemocem a patologickým stavům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná, řádně omluvené zameškané cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v jiném termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor