Detail předmětu

Spolehlivost a jakost

FEKT-MSAJAk. rok: 2015/2016

Předmět se věnuje problematice spolehlivosti systémů s nezávislými a závislými prvky, využití statistických metod ve spolehlivosti. Studenti se seznámí s oblastí zálohování, metodami řízení spolehlivosti, předcházení poruchám a vytvářením systémů odolných proti poruchám. Dále je předmět věnován zavádění systému jakosti v elektrotechnické výrobě, problematice současných přístupů k zabezpečování jakosti.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti jakosti a spolehlivosti,
- vysvětlit základní úlohy spolehlivosti,
- vysvětlit problematiku výstavby systému jakosti v podniku,
- popsat základní nástroje jakosti,
- vysvětlit problematiku certifikace systému jakosti, certifikace výrobku,
- ovládá výpočty základních spolehlivostních ukazatelů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Hauschild-Mosch: Statistic fur Elektrotechniker, Berlin (DE)
Hlavička: Diagnostika a spolehlivost, ČVUT (CS)
Bednařík a kol.: Technika spolehlivosti v elektronické praxi (CS)
Základy spolehlivosti elektrotechnických výrob (CS)
Montgomery, D. C.. Introducion to Statistical Quality Control. John Wiley, New York, 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.
Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 20 bodů za cvičení (student body získává za samostatnou práci z oblasti jakosti a její prezentaci)
až 80 bodů za písemnou zkoušku.
Zkouška je zaměřena na problematiku jakosti a spolehlivosti probíranou na přednáškách i cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systémy s nezávislými a závislými prvky.
2. Markovovy procesy.Markovovy spolehlivostní modely.
3. Statická záloha, systém TMR, NMR.
4. Dynamická záloha, duplexní a biduplexní systém.Hybridní záloha.
5. Poruchové modely, strom poruch.
6. Metody řízení spolehlivosti.
7. Předcházení poruchám.
8. Výstavba systémů jakosti v organizacích. Zavedení a zabezpečování systémů jakosti. dokumentace systému jakosti v organizaci.
9. Dokumentace systému jakosti v organizaci.
10. Ekonomické problémy jakosti. Struktura nákladů na jakost v životním cyklu výrobku.
11. Výstavba systémů jakosti v organizacích. Audity.
12. Vztah jakosti a spolehlivosti výrobků. Certifikace.
13. Hodnocení jakosti v ČR podle zákona o technických požadavcích na výrobky.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k zabezpečování jakosti a spolehlivosti výrobků a služeb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor