Detail předmětu

Optoelektronické snímače

FEKT-MOESAk. rok: 2015/2016

Úvod, kategorizace a specifikace signálu. Vývoj, současnost a perspektivy.
Šíření světla (shrnutí základů), přenos záření prostředím.
Vláknová optika, vedení optického signálu ve vláknech, optické vlákna a jejich použití. Zdroje, snímače a zesilovače optického signálu. Optoelektronické komponenty. Optické vláknové (světlovodné) snímače (OVS. Měření fyzikálních veličin. Volba měřicí metody, obecný měřicí řetězec.
Základní koncepce OVS a měřičů, dělení, principy, konstrukce a příklady použití. Amplitudové, fáízové, polarizační a OVS s modulací vlnové délky. Měřící systémy pro sběr a zpracování měřených dat, senzorové systémy, lokální sítě. Současný stav a předpokládaný vývoj.
Aplikace mimo měřicí techniku (optický záznam a paměťová média, spotřební, lékařská a stavební technika, vojenství atd.).

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- získat základní, v technické praxi dobře použitelné znalosti a dovednosti z oblasti vláknové senzorové techniky a optických vláknových senzorů
- diskutovat návrh základní koncepce měřicího řetězce,
- určit optimální metodu měření,
- definovat měřená data a
- popsat, zpracovat a vyhodnotit naměřené výsledky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a platné přezkoušení pro kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost (ve smyslu §6 Vyhlášky). Absolvent kurzu je schopen: - popsat jednotlivé druhy (typy) optoelektrických a vláknových senzorů, - vysvětlit používané modulace u vláknových senzorů, - popsat a vyjmenovat analogové a číslicové optoelektrické a vláknové senzory, - vysvětlit interferenčni jevy a z nich vyplývající možnosti, - diskutovat a vysvětlit jednotlivé typy interferometrů - definovat a vypočítat základní bloky vláknových měřicích systémů, - dokázat změřit základní fyzikální veličiny pomocí optoelektrických a vláknových senzorů a - a další.

Doporučená nebo povinná literatura

SALEH,E.A.-TEICH,M.C.: Základy fotoniky 1 až 4. Matfyzpress Praha, 1990 - 1996. (CS)
TURÁN,J.-PETRÍK,S.: Optické vláknové senzory. Alfa Bratislava 1990 (CS)
YEH,Ch.: Handbook of Fiber Optics. Academic Press, Inc., San Diego, California 1990. (EN)
GÖPEL,W.-HESSE,J.-ZEMEL,J.,N.: Sensors Volume 6 - Optical Sensors. VCH Weinheim, 1992 (EN)
Leonardo pilot project M1 - M12 "Modular Courses on Modern sensors" Leonardo pilot project 3 – Flow Sensors "Modular Courses on Modern sensors"

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Laboratorní (numerická) výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit (obvykle v zápočtovém týdnu).
Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je zaměřena na ověření znalostí (orientace) absolvovaného kurzu. Má povinnou písemnou a laboratorní (numerickou) a nepovinou ústní část.
cvičení 0 - 40
písemná část zkoušky 20 - 50
ústní část zkoušky 0 - 10

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod - vymezení předmětu, pojmů, kategorizace. Dělení kmitočtových (vlnových) pásem, specifikace signálu. Historický vývoj, současnost a perspektivy. Typické příklady použití.
Šíření světla (shrnutí základů), geometrická a vlnová optika - základní zákony, disperze (normální, abnormální, střední a relativní), optické zobrazování. Přenos záření prostředím (typy), útlum (propustnost).
Úvod do vláknové optiky, podmínky pro vedení optického signálu ve vláknech, dělení, vlastnosti a požadavky na optické vlákna a jejich použití. Vývoj, výroba a konstrukční provedení, útlum a buzení optických vláken.
Zdroje záření - základní veličiny a dělení zdrojů, charakteristiky. LED, LD a SLED - parametry a možnosti použití.
Snímače záření - základní veličiny, dělení, charakteristiky. Vnitřní a vnější fotoelektrický jev. Fotoodpory, fotodiody, PIN a lavinová dioda.
Optoelektronické komponenty - součásti optoelektronických obvodů. (Ne)rozebíratelné spoje, požadavky. Konektory - typy a vlastnosti. Spínače a přepínače, sdružovače a rozdělovače (vazební členy). Gradientní čočka , směšovače a oddělovače vidů. (De)multiplexery. Měření základních parametrů optických vláken.
Optické vláknové (světlovodné) snímače (OVS) v automatizační technice, základní dělení a vlastnosti, klasifikace (měřená veličina, modulace a konstrukce), klasifikace.
OVS fázové, amplitudové (intenzitní), polarizační a se změnou vlnové délky - charakteristika, parametry a možnosti použití.
Měření fyzikálních veličin pomocí OVS. Základní měření mechanických, elektrických, tepelných, radiačních a chemických veličin.
Volba měřicí metody. Obecný měřicí řetězec (systém), uspořádání, požadavky a kriteria při jeho návrhu. Vliv prostředí. Kompenzace parazitního působení okolí.
Základní koncepce senzorů a měřičů. Měřící systémy pro sběr a zpracování měřených dat (protokoly, sběrnice), senzorové systémy, lokální sítě. Současný stav a předpokládaný vývoj.
Zhodnocení současného stavu, předpokládané směry vývoje. Aplikace mimo měřicí techniku (optický záznam a paměťová média, spotřební, lékařská a stavební technika, vojenství atd.).

Cíl

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy moderních optoelektronických a perspektivních vláknových optických senzorů fyzikálních veličin, používaných zejména v současné průmyslové automatizaci. Ukázat význam vláknových senzorů a optických sítí v automatizační technice i v ostatních oborech - např. ve stavebnictví, strojírenství, zdravotnictví, životním prostředí, umění, zabezpečovací technice, vojenství atd.
Dále poskytnout přehled principů, součástek, modulů a komponentů používaných v optických sítích (zejména průmyslových) a jejich parametrů.
V laboratorních cvičeních získat základní dovednosti potřebné pro práci s optickými vlákny a na příkladech z průmyslové praxe demonstrovat nejčastěji se vyskytující měření fyzikálních veličin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit (obvykle v zápočtovém týdnu). Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví obvykle každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor