Detail předmětu

Metody návrhu analogových integrovaných obvodů

FEKT-LNAIAk. rok: 2015/2016

Předmět se zabývá mírně pokročilými metodami návrhu analogových integrovaných obvodů s ohledem na detailnější pochopení problematiky parazitních vlivů z hlediska přesnosti a šumu. Používané technologie (bipolární, CMOS a BiCMOS).
Náplní předmětu je:
- návrh a simulace malého analogového systému
- metody přesného návrhu, výpočet souběhu (Matching analýza)
- šumová analýza v teorii i v praxi

Prakticky zaměřená cvičení na skutečné přesné nízkošumové návrhy analogových obvodů.
Počítačová cvičení s využitím pokročilých programových balíků (CADENCE).

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- navrhnout jednoduchý analogový systém (procvičováno na analogovém obvodu pro řízení spínaných zdrojů)
- pochopit, vysvětlit a provést návrh a analýzu přesného analogového integrovaného obvodu (přesný operační zesilovač, přesná napěťová reference, přesná proudová reference)
- navrhnout, analyzovat a optimalizovat analogový integrovaný obvod s ohledem na nízkošumové požadavky
(Důraz bude kladen na získání praktických dovedností (inženýrský výpočet, ověřování vlastností simulačními programy).

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Student by měl být schopen vysvětlit a pracovat se základními elektrotechnickými principy a zákonitostmi, zejména z teorie obvodů (obvodové veličin, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony). Výhodou předchozí absolvování předmětu MAIO (Návrh a rozbor proudového zrcadla, operačního zesilovače, napěťové reference typu BandGap atd.)

Doporučená nebo povinná literatura

Baker, J.R.:"CMOS circuit design, layout and simulation", IEEE Press a Wiley Interscience, ISBN 0-471-70055-X, 2005 (EN)
Razavi:"Design of analog integrated circuits", McGraw-Hill, ISBN 0-07-238032-2, 2001 (EN)
Razavi, B.:"RF Microelectronics (2nd Edition) (Prentice Hall Communications Engineering and Emerging Technologies Series), Oct. 2011, ISBN:978-0-13-713473-1 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Obvykle:
- až 30 bodů za 2 písemné testy v půběhu semestru
- až 70 bodů za závěrečnou zkoušku (písemný test + korekční ústní část)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) BLOK OSCILÁTORU PRO PWM KONTROLER

- BG reference
- Proudová reference
- Vcc clamp (paralelní regulátor)
- V->I konvertor s teplotně stabilním offsetem
- Dvojrampový oscilátor s VCO charakteristikou
- Vcc reset
- Vcc management (UVLO obvody)
- Chybové obvody


2) ZÁKLADY NÁVRHU PŘESNÝCH OBVODŮ

- základní koncept přesného návrhu
- základní vztahy pro výpočet chyb v analogových obvodech
- Metoda Monte Carlo
- přesná tranzistorová dvojice
- přesné proudové zrcadlo
- přesný diferenciální stupeň (mos/bipolar, odporová zátěž, aktivní zátěž).
- Přesný dvojstupňový operacni zesilovač
- Výpočet chyby pomocí match nomogramu3) ŠUM

- Definice šumové hustoty a integrální hodnoty šumu a jejich vzájemný vztah
- Korelovaný a nekorelovaný příspěvek šumu
- Šumova charakterizace aktivnich prvku
- Šum odporu a šum PN přechodu
- Ekvivalentní vstupní šum bipolárního tranzistoru
- Šum mos tranzistoru, ekvivalentní vstupní šum mos tranzistoru
- Základní koncept nízkošumového návrhu
- Návrh nízkošumového dif. stupně (mos, bipolar)
- Šum dif. stupně s aktivní zátěží4) NÁVRH PŘESNÉ NÍZKOŠUMOVÉ BG REFERENCE

- Základní princip přesné BG reference
- Identifikace dominantních chybových příspěvků
- Princip násobného dVbe
- Přesná nízkošumová BG reference bez dodatečné filtrace
- Přesná nízkošumová BG reference s bypass kapacitou
- Prednabíjeci obvody bypass kapacity

5) NÁVRH PŘESNÉHO NÍZKOŠUMOVÉHO OPERAČNÍHO ZESILOVAČE

- Vypočet/simulace minimálního offset přesného OZ v mos a bjt procesu
- Vypočet/simulace minimálního šumu přesného OZ v mos a bjt procesu
- Návrh druhého stupně přesného OZ (paralelní/Millerova kmitočtová kompenzace)
- Výpočet chyby a šumu druhého stupně
- Návrh prvního stupně přesného OZ a stanoveni jeho zisku
- Kmitočtová kompenzace, optimalizace fázové bezpečnosti

Cíl

Cílem je poskytnout studentům orientaci v oblasti pokročilých metod návrhu moderních analogových funkčních bloků pro integrované obvody. Důraz je kladen na praktický návrh přesných nízkošumových obvodů. Studenti se také seznámí s prácí v profesionálním návrhovém prostředí CADENCE na takové úrovni, že budou schopni navrhnout a nakreslit základní analogové obvody a jednoduchá systémová zapojení a odsimulovat je pomocí základních typů analýz.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Obvykle: zápočet podmíněn docházkou do počítačových laboratory

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor