Detail předmětu

Distribuční a průmyslové sítě

FEKT-LMEZAk. rok: 2015/2016

Předmět se věnuje provozu distribučních a průmyslových sítí a to jak z hlediska požadavků na kvalitu elektrické energie, tak na spolehlivost dodávky. Vysvětleny jsou způsoby provozování a poruchové stavy těchto sítí a způsob jejich chránění, dále také problematika připojování zdrojů rozptýlené výroby. Část předmětu je věnována současně používaným standardům pro hodnocení spolehlivosti dodávky elektrické energie.

Výsledky učení předmětu

Absolvent tohoto předmětu by měl umět
- popsat provoz a způsob dimenzování kompenzovaných sítí,
- vysvětlit rozdíly v chránění a způsobu lokalizace zemních spojení v izolované a kompenzované síti,
- vyjmenovat základní charakteristiky napětí,
- vysvětlit způsob regulace napětí v charakteristickém bodě distribuční sítě,
- posoudit vliv lokálního zdroje na kvalitu napětí v místě jeho připojení,
- definovat základní druhy přepěťových jevů v distribuční síti
- aplikovat teorii vlnového šíření přepětí na výpočet ochranné vzdálenosti svodiče
- popsat způsob hodnocení a ukazatele spolehlivosti dodávky elektrické energie.

Prerekvizity

Student by měl znát principy řešení nesymetrických poruch v elektrických sítích, umět popsat a vysvětlit základní principy nadproudových a distančních ochran. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia, ale je vhodné mít absolvován kurz Rozvodná zařízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Horák, K.:Výpočet elektrických sítí, SNTL Praha 1980 (CS)
TOMAN, P. a kol. Provoz distribučních sítí. ČVUT Praha 2011. (CS)
Starý, I. Teorie spolehlivosti. ČVUT Praha, Praha, 1982 (CS)
SZÖRÉNYI, G., at al. Third Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply 2005. Council of European Energy Regulators, Bruxelles, 2005. (EN)
Tůma, J., Rusek, S., Martínek, Z., Chemišinec, I. Goňo, R. Spolehlivost v elektroenergetice. Conte, Praha, 2006. ISBN 80-239-6483-6 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška sestává z písemné (max. 30 bodů) a ústní (max. 30 bodů) části. Písemná část zkoušky ověřuje schopnost studentů aplikovat teoretické znalosti na stanovení poměrů v síti během poruchových stavů. Ústní část je zaměřena na jejich orientaci v tématických okruzích definovaných osnovou předmětu. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je získat minimálně polovinu bodů v každé části závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika jednotlivých typů distribučních sítí, jejich vlastnosti a použití.
2. Kompenzovaná sítˇ- konstrukce, ladění a dimenzování zhášecí tlumivky.
3. Způsob lokalizace zemního spojení, ochrany při zemních spojeních.
4. Charakteristiky napětí v DS, příčiny poklesů a přerušení napětí.
5. Regulace napětí v distribuční síti.
6. Připojování zdrojů rozptýlené výroby do distribučních sítí.
7. Ochrany proti přepětí – druhy, použití, parametry, ochranná vzdálenost svodiče
8. Ochrany distribučních a průmyslových sítí – nadproudové, srovnávací a distanční ochrany vedení, automatiky OZ.
9. Ukazatele spolehlivosti jako náhodné veličiny.
10. Nepřetržitost jako součást kvality dodávky, oceňování spolehlivosti.

Cíl

Předmět má studenty seznámit s projektováním a provozem distribučních a průmyslových sítí. Cílem je seznámit studenty s podstatou poruchových stavů těchto sítí a způsobu jejich chránění. V poslední části předmětu je záměrem přiblížit současně používané standardy pro hodnocení spolehlivosti dodávky elektrické energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor