Detail předmětu

Makroekonomie

FEKT-LMAEAk. rok: 2015/2016

Výklad je rozdělen do čtyř tématických celků:
I. Úvod do studia makroekonomie.
II. Základní makroekonomické agregáty.
III.Východiska makroekonomické politiky.
IV. Makroekonomie otevřené ekonomiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen pochopit teorii a principy makroekonomie, funkci mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy a dosažení klíčových manažerských cílů, pochopit provádění manažerských úkolů v rámci národní ekonomiky, zpracovat analytické a syntetické manažerské informace o národní ekonomice pro klíčová manažerská rozhodnutí, kriticky a analyticky myslet v procesu řízení při operativním a strategickém rozvoji obchodních aktivit v národní i světové ekonomice.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a základní znalosti politického systému.

Doporučená nebo povinná literatura

Pavelka, T. Makroekonomie. Základní kurs. Melandrium, Slaný 2007.
Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Grada Publishing, Praha 1999.
Soukup, J. a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. Management Press, Praha 2008.
Časopisy: Ekonom, Politická ekonomie, Bankovnictví, Finance a úvěr

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je kombinací přednášek, seminářů a samostudia. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Forma zkoušky je písemná (odborný test)případně ústní (ústní dozkoušení). V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie ve všech zásadních souvislostech.
Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu:
1. Úvod do makroekonomie. Stručný nástin vývoje ekonomických teorií.
2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, typy tržních struktur.
3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS.
4. Měření výkonnosti ekonomiky, národní produkt, národní důchod.
5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely - klasický, keynesiánský, neokeynesiánský kompromis.
6. Peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy na peněžním trhu.
7. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce, míra nezaměstnanosti, formy nezaměstnanosti.
8. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost.
9. Ekonomický růst, modely růstu, teorie hospodářského cyklu.
10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální
politika.
11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
12. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.
13. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus, vývoj měnových kurzů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy makroekonomické teorie a vytvoření vazby mezi teoretickými přístupy a makroekonomickou praxí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví garant předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor