Detail předmětu

Elektronická měřicí technika

FEKT-LEMTAk. rok: 2015/2016

Předmět se věnuje problematice měřicích přístrojů pro měření pasivních a aktivních veliči, teorii měření a experimentu. Studenti si prohloubí znalosti o principech, vlastnostech a použití elektronických měřicích přístrojů. Důraz je kladen na správné používání normalizovaných pojmů. Naučí se používat měřicí přístroje pro měření aktivních veličin s důrazem na osciloskopy a spektrální analyzátory, měření frekvence, času a fáze. obecných impedancí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen pracovat s elektrickými měřicími přístroji, zná jejich vlastnosti a principy a je schopen rozhodovat o jejich výběru. Dokáže kvalifikovaně určit nejistoty měření, navrhovat části přístrojů s přihlédnutím k jejich metrologickým vlastnostem. Dokáže naplánovat a zpracovat praktické měření v oblasti elektrických veličin.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia (kurs BMVE) a platné přezkoušení pro kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost (ve smyslu §6 Vyhlášky 50).

Doporučená nebo povinná literatura

COOMBS,C.F.Basic Electronic Instruments Handbook ,McGraw-Hill (EN)
TUMANSKI, S. Principles os Electrical Masurement, CRC Press, 2006 (EN)
ČEJKA,M.,MATYÁŠ V.Elektronická měřicí technika. VUTIUM BRNO 2001 (CS)
BEJČEK, L., ČEJKA, M., REZ, J., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Měření v elektrotechnice. Měření v elektrotechnice. VUT- FEKT, 2002. (CS)
ČEJKA, M. Elektronická měřicí technika. Elektronická měřicí technika. VUT- FEKT: VUT- FEKT, 2006. s. 1 ( s.) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují tutoriály a laboratorní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 40 bodů za laboratorní cvičení, z toho 2x15 bodů testy, 10 bodů práce v laboratoři
Až 60 bodů za písemnou zkoušku

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Etapy měření. Zásady měření.
2. Chyby a nejistoty měření. Přímá a nepřímá měření.
3. Příklady výpočtu nejistot.
4. Úvod do teorie experimentů.
5. Metrologie. Etalony elektrických veličin. Kalibrátory stejnosměrných a střídavých napětí a proudů.
5. Generátory měřicích signálů. Zpracování analogových signálů pro měření. Lock-in zesilovače.
6. Voltmetry. A/D převodníky pro multimetry. Vstupní obvody voltmetrů. Ampérmetry.
7. Záznamové přístroje. Osciloskopy.
8. Měřiče časového intervalu, kmitočtu. Měření fáze. Wattmetry. Analyzátory výkonu
9. Spektrální analyzátory. Měření zkreslení.
10. Měřiče odporu, kapacity, indukčnosti, jakosti. Základní typy mostů. Měření imitance.
11. Magnetická měření. Měření permeability.
12. Automatizace měření.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení znalosti o principech, metodách a použití elektronických měřicích přístrojů,metodách stanovení nejistot měření a obecných postupech používaných při zpracování naměřených výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Je možno nahradit zameškané úlohy v náhradních cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-KAM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor