Detail předmětu

Počítačová podpora technologie

FSI-DPPAk. rok: 2011/2012

Studenti budou seznámeni s nejvíce využívanými oblastmi počítačové podpory v oblasti technologie. Předmět se zaměřuje na praktické využití znalostí v oblasti tváření, informatiky a také v dalších příbuzných odvětvích, při zpracování projektu na zadané téma. Základem předmětu je práce se simulačními softwary pracujícími na principu metody konečných prvků MKP -FEM, také osvojení si zásad práce se softwary pro přímou podporu práce technologa. Zvládnutím práce s výše uvedenými softwary umožní stanovení podmínek tvářecího procesu a další nutná data potřebná pro stanovení optimální technologie vhodné pro zadanou součást. V oblasti tepelného zpracování materiálu lze z výsledků simulace stanovit optimální řešení problému. Studenti získají základní zkušenosti s počítačovým projektováním výroby.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s teorií, jakož i s nejnovějšími poznatky v oboru CAD-CAM. Studenti získají základní dovednosti a zkušenosti zpracování projektů se simulací v oblasti tváření a tepelného zpracování materiálu a jejich vyhodnocováním. V oblasti software CAD kreslením v režimu 2D si osvojí základní postupy při vytváření výkresů součástí.

Prerekvizity

Základní znalost strojírenské technologie a počítačová gramotnost.

Doporučená nebo povinná literatura

VALBERG, Henry S. Applied metal forming including FEM analysis. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-051-1729-430.
ŘIHÁČEK, Jan. FSI VUT v Brně. Počítačová podpora technologie: část tváření. Brno, 2015, 29 s. Sylabus.
ŘIHÁČEK, Jan. FSI VUT v Brně. Simulace tvářecích procesů v softwaru FormFEM: řešené příklady. Brno, 2015, 94 s.
PETRUŽELKA, Jiří a Jiří HRUBÝ. Výpočetní metody ve tváření. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Strojní fakulta, 2000. ISBN 80-7078-728-7.
GOLDAK, John A. a Mehdi AKHLAGHI. Computational welding mechanics. New York, USA: Springer, 2005, 321 s. ISBN 03-872-3287-7.
ESI GROUP. SYSWELD 2015: Reference Manual. 2015, 334 s.
VANĚK, Mojmír. FSI VUT v Brně. Počítačová podpora technologie: část svařování. Brno, 2015. Sylabus.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné absolvovat všechna cvičení a vypracovat dílčí písemné úkoly. Student musí prokázat, že je schopen použít teoretické vědomosti v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět si klade za cíl poskytnout studentům znalosti a informace z oboru počítačové podpory v technologii a získání základů stylu práce v jednotlivých oblastech této problematiky. Studenti budou mít přehled co mohou očekávat od výsledků počítačové podpory v praxi. Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro udělení zápočtu: účast na cvičeních, splnění úkolů, a odevzdání písemné zprávy v požadovaném rozsahu a formě. Pokud tato podmínka nebude splněna, potom učitel může v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. počítačová podpora technologie v praxi s příklady
2. nové trendy počítačové podpory technologie
3. možnosti využití počítačů v oblasti projektování a manipulace s
materiálem
4. moderní trendy v oblasti projektování výrobních systémů, jejich
počítačová podpora
5. software pro technologické výpočty LADY NORMS
6. software pro technologické výpočty LADY KALK 2
7. základy simulací, představitelé jednotlivých systémů
8. FORMFEM simulace v tváření, vytváření podkladů-kreslici editor
9. FORMFEM simulace v tváření, preprocessing, processing, postprocessing
10. FORMFEM simulace tepelného zpracování
11. sledování výroby pomocí počítačů, CAR, CAA, software KALK 4
12. Q Form + Form2d - simulace v tváření,podklady simulace, vyhodnocování
dat postprocessingu
13. software typu RAPID PROTOTYPING, Pro/Engineer

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. ukázky softwarů z oblasti počítačové podpory technologií
2. základy práce s softwary LADY NORMS + LADY KALK 2
3. praktické aplikace LADY NORMS + LADY KALK 2
4. seznámení se software, počítačový návrh a vyhodnocení primárních
projekčních řešení
5. zpracování individuálních řešení z oblasti PC projektování dle
získaných dovedností
6. samostatná práce v software CAD
7. software FORMFEM simulace tepelného zpracování
8. software Q Form + Form 2d - základy práce
9. programování zadaného úkolu - preprocessing
10. programování zadaného úkolu - processing
11. programování zadaného úkolu - postprocessing
12. kontrolní práce, vyhodnocení zpracovaných simulací
13. vyhodnocení kontrolní práce a elaborátů, klasifikovaný zápočet