Detail předmětu

Plánování a řízení výroby

FSI-GPRAk. rok: 2011/2012

Předmět "Plánování a řízení výroby" podává komplexní přehled o organizaci, plánování a řízení výrobního podniku včetně vlastní výroby. Absolventi budou mít rovněž základní znalosti pro ovládnutí systémového přístupu k analýze a tvorbě informačních systémů pro
plánování a řízeni výroby a pro řízení jakosti výroby. Znalosti jsou doplněny poznatky o normativní základně řízení výroby a progresívních metodách řízení výroby ve výrobních systémech.

Výsledky učení předmětu

Znalosti, které posluchači v tomto předmětu získají, mohou uplatnit v průmyslové praxi při přípravě plánů a rozvrhů výroby i při jejich realizaci formou řízení výroby. Tato oblast nabývá v současné době na důležitosti, neboť výraznou měrou ovlivňuje efektivitu a konkurenceschopnost výrobních podniků. Je to jeden z významných nástrojů, jak maximálně zvýšit efektivitu využívání vnitropodnikových zdrojů v daném ekonomickém prostředí.

Prerekvizity

Discrete Distribution, Continuous Distribution, Empirical Distribution. Random Number Generation, Random Number Streams. Random Variable Generation: Exponential Distribution, Uniform Distribution, Weibull Distribution, Triangular Distribution, Poison Distribution, Gamma Distribution. MS SQL Server, MS Access, SQL. Theory of Production Systems.

Doporučená nebo povinná literatura

Kusiak A. - Engineering Design, Academic Press, ISBN: 0-12-430145-2
Chang T. et al. - Computer-Aided Manufacturing, Prentice Hall, ISBN: 0-13-754524-x
Martin Ch. - Logistic and Suply Chain management, Pitman Publishing, ISBN: 0-27363049-0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
- účast na cvičeních
- zpracování zadaných příkladů
Zkouška prověřuje získané znalosti a zejména schopnost jejich aplikace pro řešení konkretních úloh z oblasti strojírenské výroby

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dát posluchačům přehled o v praxi velmi významné oblasti plánování a řízení výroby, seznámit je s problémy, které se v dané oblasti vyskytují a seznámit je se základními metodami, umožňujícími uvedené problémy řešit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna dle rozvrhu na FSI, případnou zameškanou výuku lze individuálně konzultačně nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systémové pojetí řízení výroby
2. Zajišťování výrobní činnosti podniku - výrobní program
3. Metody rozboru a modelování organizace, plánování a řízení výroby
4. Normativní základna operativního řízení výroby
5. Plánování a řízení technické přípravy výroby
6. Výrobní plánování a rozvrhování - základ operativního řízení výroby
7. Operativní evidence výroby
8. Přímé a dispečerské řízení výroby
9. Plánování a organizace provozuschopnosti výrobních zařízení
10.Plánování a řízení výroby v systémech s NC stroji
11.Výrobní a podniková logistika
12. MRP
13. APS

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. MRP a APS algoritmy
2. Rozbor součástkové základny
3. Dlouhodobé a střednědobé plánování výroby
4 – 8. SyteAPS
10 – 12. Rozvrhování výroby, Factor
13. Dispečerské řízení výroby