Detail předmětu

Mikroekonomie

FSI-HMIAk. rok: 2011/2012

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 16 bodů ze 30 bodů udělovaných na cvičeních. Body budou udělovány za zápočtový test.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná, v případě nerozhodného výsledku ústní.
Písemná část zkoušky max. 70 bodů (cca 4 - 5 příkladů, resp. teoretických otázek).

Výsledek je dán součtem bodů ze cvičení.

Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do předmětu a základní východiska
2) Základní tržní mechanismy
3) Chování výrobce - náklady a nabídka
4) Tržní rovnováha a efektivnost
5) Dokonaláa konkurence
6) Nedokonalá konkurence
7) Konkurencece a regulace monopolních struktur
8) Zásahy státu do cen
9) Trhy výrobních faktorů
10) Trhy práce
11) trh půdy
12) Trh kapitálu
13) Mechanismy kapitálových trhů

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Schopnost analyzovat reálné jevy z mikroekonomického prostředí a při ná vrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních i přednáškách je dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:
• Úvod do předmětu a základní východiska
• Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka (teorie mezního užitku a teorie indiference)
• Chování výrobce - náklady a nabídka
• Tržní rovnováha a efektivnost
• Nedokonalá konkurence – monopol, oligopol, monopson
• Alternativní teorie firmy
• Trhy výrobních faktorů – trh půdy, práce a kapitálu
• Zásahy státu do cen
• Externality
• Veřejné statky

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň cvičení je následující:
• Informace o organizaci cvičení, požadavky k zápočtu. Úvod do mikroekonomie. Trh, typy trhů, tržní subjekty a tržní mechanismus.
• Vzácnost ekonomických zdrojů a problém jejich alokace. Výrobní faktory. Použití grafů v mikroekonomii. Hranice produkčních možností.
• Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka
• Chování výrobce - náklady a nabídka
• Tržní rovnováha a efektivnost
• Nedokonalé trhy
• Konkurence a regulace
• Trhy výrobních faktorů, trhy práce a trh kapitálu
• Zásahy státu do cen
• Externality a veřejné statky
• Udělení zápočtů