Detail předmětu

Makroekonomie

FSI-HMKAk. rok: 2011/2012

Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku. Objasňuje vztahy mezi trhy výrobků, služeb, práce a aktiv dané ekonomiky. Dále vysvětluje ovlivnění spotřeby, investic, míry inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, problematiku hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiku a ekonomické problémy současné doby. Makroekonomie objasňuje jak současné ekonomické teorie řeší klíčové problémy ekonomiky.

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen pochopit teorii a principy makroekonomie, funkci mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy a dosažení klíčových manažerských cílů, pochopit provádění manažerských úkolů v rámci národní ekonomiky, zpracovat analytické a syntetické manažerské informace o národní ekonomice pro klíčová manažerská rozhodnutí, kriticky a analyticky myslet v procesu řízení při operativním a strategickém rozvoji obchodních aktivit v národní i světové ekonomice.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy

Doporučená nebo povinná literatura

LIŠKA,V a kol. Makroekonomie , 2.vyd. Praha, Professional Publishing, 2004,928s., ISBN 80-86419-51-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 16 bodů z 25 bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za písemné vypracování semestrální práce, její prezentaci a zápočtový test. Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná i ústní. V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie ve všech zásadních souvislostech. Písemná část zkoušky max.65 bodů (forma odborného testu), student musí získat minimálně 35 bodů z písemné části zkoušky. Ústní část zkoušky max.10 bodů (2 otázky, které si student vylosuje)

Stupnice pro výslednou klasifikaci
(student může získat ze cvičení max.25 bodů a max.75 bodů ze zkoušky, tj.celkem 100 bodů):
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek

1.Úvod do makroekonomie. Stručný nástin vývoje ekonomických teorií.

2.Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh,neefektivnost,nerovnost,nestabilita,typy tržních struktur.

3.Agregátní nabídka,agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS,agregátní výdaje,sklon křivky AS.

4.Měření výkonnosti ekonomiky,národní produkt,národní důchod.

5.Pojetí makroekonomické rovnováhy,modely-klasický,keynesiánský,neokeynesiánský kompromis.

6.Peněžní agregáty, teorie peněz,peněžní multiplikátor,změny rovnováhy na peněžním trhu.

7.Trh práce,nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce,míra nezaměstnanosti,formy nezaměstnanosti.

8.Inflace,druhy inflace,inflace a nezaměstnanost.

9.Ekonomický růst,modely růstu,teorie hospodářského cyklu.

10.Fiskální politika - státní rozpočet,veřejné finance,vestavěné stabilizátory,diskrétní opatření,expanzivní a restriktivní fiskální
politika.

11.Monetární politika.Nástroje a cíle monetární politiky,expanzivní a restriktivní monetární politika.

12.Makroekonomické cíle,účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky,funkce státu v tržní ekonomice.

13.Teorie mezinárodního obchodu,vnější měnová a obchodní politika,volný obchod,protekcionismus

14.Mezinárodní trh peněz,mezinárodní měnový systém,vývoj měnových kurzů,IMF,WB,EMS.

Osnova cvičení - obsah:
1.Úvod do makroekonomie.Vývoj emonomického myšlení.

2.Hranice produkčních možností,zákon klesajících výnosů,tržní struktury,příklady.

3.Agregátní nabídka a poptávka,elasticita důchodová,cenová,tržní rovnováha,spotřebitelské preference.

4.Měření národního produktu a důchodu,metody měření,příklad.

5.Fiskální politika,poptávkově orientovaná fiskální politika,deficit státního rozpočtu,nabídkově orientovaná fiskální politika.Sestavení státního rozpočtu.

6.Evropská unie,výhody a nevýhody,podmínky přijetí,diskuse,zavedení společné měny.

7.Peníze a komerční bankovnictví,nabídka a poptávka po penězích,proces tvorby bankovních depozit,současný stav českého bankovnictví.

8.Monetární politika,expanzivní monetární politika,peněžní zásoba,aplikace restriktivní monetární politiky,současná politika ČNB.

9.Nezaměstnanost a trh práce,substituční a důchodový efekt,přirozená míra nezaměstnanosti.

10.Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu

11.Inflace.Phillipsova křivka.

12.Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody.

13.Měnové kurzy a mezinárodní finanční systém. Test

14.Zápočet

Cíl

Zvládnutí makroekonomie v rozsahu požadovaném na vysokých školách ekonomického zaměření. Pochopení makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů. Cílem tohoto předmětu je také porozumět možnostem a účinnosti hospodářské politiky státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a prezentace seminární práce a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova přednášky:

Úvod do makroekonomie. Stručný nástin vývoje ekonomických teorií.

Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, nerovnost, nestabilita, typy tržních struktur.

Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS.

Měření výkonnosti ekonomiky, národní produkt, národní důchod.

Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely - klasický, keynesiánský, neokeynesiánský kompromis.

Peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy na peněžním trhu.

Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce, míra nezaměstnanosti, formy nezaměstnanosti.

Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost.

Ekonomický růst, modely růstu, teorie hospodářského cyklu.

Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální
politika.

Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.

Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.

Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus.Mezinárodní trh peněz, mezinárodní měnový systém, vývoj měnových kurzů, IMF, WB, EMS.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova cvičení - obsah:
Hranice produkčních možností, zákon klesajících výnosů, tržní struktury, příklady.

Agregátní nabídka a poptávka, elasticita důchodová, cenová, tržní rovnováha, spotřebitelské preference.

Měření národního produktu a důchodu, metody měření, příklad.

Fiskální politika, poptávkově orientovaná fiskální politika, deficit státního rozpočtu, nabídkově orientovaná fiskální politika. Sestavení státního rozpočtu.

Evropská unie, výhody a nevýhody, podmínky přijetí, diskuse, zavedení společné měny.

Peníze a komerční bankovnictví, nabídka a poptávka po penězích, proces tvorby bankovních depozit, současný stav českého bankovnictví.

Monetární politika, expanzivní monetární politika, peněžní zásoba, aplikace restriktivní monetární politiky, současná politika ČNB.

Nezaměstnanost a trh práce, substituční a důchodový efekt, přirozená míra nezaměstnanosti.

Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu

Inflace. Phillipsova křivka.

Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody.

Měnové kurzy a mezinárodní finanční systém.

Zápočtový test