Detail předmětu

Marketing

FSI-HMRAk. rok: 2011/2012

Tento předmět je zaměřený na seznámení studentů se soudobými trendy v oblasti marketingové teorie a praxe. Pozornost je věnována charakteristice marketingového mixu a východiskům marketingového řízení, to vše se snahou o výraznou orientaci na oblast průmyslového marketingu.

Výsledky učení předmětu

Znalosti a vědomosti, získané v tomto předmětu, pomohou studentům orientovat se v soudobých marketingových koncepcích, získat přehled o možných způsobech provádění marketingových analýz a stanovování marketingových plánů v měnících se podmínkách našich firem.

Prerekvizity

Znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

KOTLER, P. Marketing management. 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné hodnocení formou písemných testů, aktivní účast na výuce, nutnost dosažení stanoveného minima bodů za semestr. Písemná zkouška na závěr.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do marketingové koncepce řízení
Podmínky pro uplatnění marketingu v řízení firem
Nástroje marketingového řízení
Příklady úspěšných aplikací marketingu u vyspělých firem

Cíl

Získání spektra znalostí z oblasti marketingu, zejména se zaměřením na jeho soudobá pojetí. Výklad vychází z přístupu úspěšných firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi.Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dva písemné testy v průběhu semestru, zpracování projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Východiska marketingové koncepce podnikání
2. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy
3. Segmentace, zacílení a umístění
4. Marketingový výzkum
5. Marketingový mix (4 P, rozšířený marketingový mix)
6. Specifické rysy průmyslového marketingu
7. Postup tvorby a realizace marketingové strategie

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou sloužit jako prostor pro procvičení vybraných marketingových koncepcí - mezi témata patří: 1. Určování velikosti trhu a tržního podílu 2. Analýza sortimentního kříže 3. Obal - jeho funkce a využití v marketingu 4. Případová studie - distribuce 5. Test cenové citlivosti 6. Portfolio analýza 7. Případová studie telemarketing 8. Reklama