Detail předmětu

Manažerská ekonomika

FSI-HMUAk. rok: 2011/2012

Manažerská ekonomika vychází z obecné ekonomické teorie, čerpá z řady vědních disciplín, podnikový management, mikroekonomie, statistika, matematika, finance, účetnictví.
Předmět poskytuje teoretické a praktické znalosti z manažerské ekonomiky. Předmět je zaměřen na charakteristiku základních podnikových činností, majetková a kapitálová struktura podniku, problematika oceňování majetku a podniku, výnosy, náklady v manažerském pojetí, podnikové činnosti (výrobní činnost, nákup a prodej,finanční činnost,investiční činnost), podvojné účetnictví, nákladové a manžerské účetnictví, rozpočetnictví, audit, controlling, personální práce jde především o hledisko rozhodování. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Výsledky učení předmětu

Předmět Manažerská ekonomika umožňuje získat studentům znalosti z oblasti manažerské ekonomiky. K rozhodování je nutná znalost jak ekonomické teorie, tak i různých matematických a jiných metod a postupů. Znalosti z manažerské ekonomiky by měly být aplikovány do podnikatelských a řídících rozhodnutí.

Prerekvizity

Znalost základních ekonomických pojmů z oblasti mikroekonomie, matematiky, podnikového managementu, marketingu, řízení výroby,účetnictví, matematicko-statické metody.

Doporučená nebo povinná literatura

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
WÖHE, Günter; KISLINGEROVÁ, Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: CH Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2, 2007.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvování jednoho kontrolního testu 30 bodů
(ve 13. týdnu semestru)
Absolvování závěrečné zkoušky 70 bodů
Celkem – maximum 100 bodů

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu.
Manažerská ekonomika - výklad základních pojmů. Cíle podniku a jeho funkce.
2. Majetková struktura podniku a hodnota kapitálu. Rozvaha.
3. Oceňování majetku.Základní pojmy, právní úprava, oceňování jednotlivých složek majetku
- DHM,DNM,FM,zásoby,krátkodobý finanční majetek, pohledávky, závazky, kapitál.
4. Ekonomické řízení podniku.Hospodárnost, ekonomická efektivnost, ekonomická účinnost,
pojetí nákladů.Výnosy, náklady, výsledek hospodaření.
5. Řízení nákladů, kalkulace, kalkulační systém, tvorba cen.
6. Výrobní činnost podniku.Zásobování.Nákup.
7. Rozpočetnictví. Rozpočty CF, výkaz zisku a ztráty, rozpočtová rozvaha.Rozpočty režijních
nákladů.
8. Manžerské rozhodování krátkodobé - CVP, citlivosti , bezpečnostní marže
9. Finanční činnost podniku. Metody analýzy výkonnosti podniku. Analýza rentability,
finanční stability.
10. Financování investic. Úvěr, leasing.
11. Investiční činnost podniku. Rozpočty kapitálových výdajů, hodnocení ekonomické
efektivnosti investic, investiční rozhodování.
12. Personální práce. Mzdový systém.
13. Podvojné účetnictví. Rozbory, controlling, audit. Shrnutí.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti manažerské ekonomiky jako je reprodukční proces podiku, jednotlivé podnikové činnosti a jejich vzájemné vztahy. Současně navazuje na znalosti z řady předmětů zaměřené na mikroekonomii, podnikový mangement,podnikové finance, ap.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury)
Řešení případové studie
Příprava na závěrečnou zkoušku
Zkouška písemná, popř.ústní

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu.
Manažerská ekonomika - výklad základních pojmů. Cíle podniku a jeho funkce.
2. Majetková struktura podniku a hodnota kapitálu. Rozvaha.
3. Oceňování majetku.Základní pojmy, právní úprava, oceňování jednotlivých složek majetku
- DHM,DNM,FM,zásoby,krátkodobý finanční majetek, pohledávky, závazky, kapitál.
4. Ekonomické řízení podniku.Hospodárnost, ekonomická efektivnost, ekonomická účinnost,
pojetí nákladů.Výnosy, náklady, výsledek hospodaření.
5. Řízení nákladů, kalkulace, kalkulační systém, tvorba cen.
6. Výrobní činnost podniku.Zásobování.Nákup.
7. Rozpočetnictví. Rozpočty CF, výkaz zisku a ztráty, rozpočtová rozvaha.Rozpočty režijních
nákladů.
8. Manžerské rozhodování krátkodobé - CVP, citlivosti , bezpečnostní marže
9. Finanční činnost podniku. Metody analýzy výkonnosti podniku. Analýza rentability,
finanční stability.
10. Financování investic. Úvěr, leasing.
11. Investiční činnost podniku. Rozpočty kapitálových výdajů, hodnocení ekonomické
efektivnosti investic, investiční rozhodování.
12. Personální práce. Mzdový systém.
13. Podvojné účetnictví. Rozbory, controlling, audit. Shrnutí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. 1. Založení podniku, postupný výklad obsahu předmětu ekonomika podniku, jakým způsobem souvisí jednotlivá témata přednášek a cvičení.
2.- 3. Majetková a kapitálová struktura podniku. Sestavení rozvahy. Výpočet optimální kapitálové struktury.
4. Oceňování majetku - účetní odpisy dlouhodobého majetku.
5. Sestavení výkazu zisku a ztráty. Transformace druhového třídění nákladů na třídění kalkulační - šachovnicová tabulka.
6. Kalkulace úplných nákladů a neúplných nákladů. Postupná a průběžná kalkulace. Tvorba ceny.
7. Výpočet výrobní kapacity [různých výrobních zařízení, soustav strojů (buňky, linky), montáže, formoven, dílen, provozů, podniku], využití výrobní kapacity (extenzivní využití i intenzivní využití) a návrh opatření ke zvýšení využití výrobní kapacity. Základní způsoby znázornění materiálového toku (postupové diagramy, schémata materiálového toku, matice dopravních vztahů) a řešení rozmísťování pracovišť k návrhům na zvýšení efektivnosti činnosti podniku; využití norem spotřeby materiálu z technologické dokumentace k operativní kontrole jejich plnění a využití materiálu; řešení časové stránky výrobního procesu tak, aby se zvyšovala efektivnost činnosti podniku; návrh opatření ke zvýšení efektivnosti řízení zásob nedokončené výroby.
8. Bod zvratu, CVP, citlivosti , bezpečnostní marže.
9. Základní metody hodnocení finanční činnosti - poměrové ukazatele.
10. Vyšší metody hodnocení finanční situace - bonitní a bankrotní modely. EVA, MVA.
11. Metody hodnocení efektivnosti investic – ČSH, IRR, PB.
12. Mzdový systém v podniku .Produktivita práce. Určování potřeby počtu pracovníků různých profesí, dílen, procesů, provozů, podniku.
13. Zápočtový test.