Detail předmětu

Speciální technologie obrábění

FSI-HO1Ak. rok: 2011/2012

Obsah předmětu je orientován zejména na automatizaci a optimalizaci technologických procesů a aplikuje poznatky z vědních oborů fyziky a matematiky při zavádění, zdokonalování a využívání výrobních postupů.
Seznamuje posluchače s teorií tvorby výrobních postupů, s teorií rozměrových obvodů se zaměřením na montáž strojních celků, s aplikací lineární algebry na optimalizaci výrobních procesů, s analýzou statistických jevů a pravděpodobnosti v oblasti teorie řezání, se základními znalostmi při tvorbě programů pro CNC stroje a aplikací CAD/CAM v TPV, s enviromentálními aspekty strojírenské výroby, řeznými materiály, HSC obráběním a teorií energetických problémů řezání. Dále je obsah předmětu zaměřen na metody průmyslového inženýrství v oblasti teorie a analýzy operace jako nutného předpokladu k zvládnutí technických a ekonomických problémů všech typů výrob.

Výsledky učení předmětu

Získání teoretických základů technologie obrábění na číslicově řízených
obráběcích strojích a osvojení základních způsobů programování těchto
strojů, ekonomické aspekty technologických disciplin.

Prerekvizity

Základy teorie obrábění, teorie pravděpodobnosti, diferenciální a integrální počet, determinanty, dynamika hmotného bodu, mechanická práce a energie, molekulová fyzika a termodynamika.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMAN, K. Speciální technologie obrábění. 3. ed. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2004. 227 s. ISBN 80-214-2562-8. (CS)
KOCMAN, K. a kolektiv. Aktuální příručka pro technický úsek. 15. ed. Edit. S. Hanzlík, Praha, Verlag Dashöfer, 2000 3950 s. ISBN 80-902247-2-5. (CS)
KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2003. 271 s. ISBN 80-214-1996-2. (CS)
SHAW, M. C. Metal Cutting Principles. 2nd ed. Oxford University Press, 2005. 651 pp. ISBN 0-19-514206-3. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu podmiňuje aktivní účast ve cvičení, absolvování všech úloh
v laboratorním cvičení a odevzdání všech požadovaných elaborátů. V odůvodněných
případech může vyučující stanovit náhradní podmínky.
Zkouškou se prověřují znalosti a zejména schopnost samostatné aplikace na
konkrétním příkladě. Forma zkoušky je písemná a ústní. Pokud student nezvládne
aplikaci znalostí prakticky, zkouška je hodnocena jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s automatizací malosériové a kusové
výroby se zaměřením na aplikaci číslicově řízených obráběcích strojů včetně
technické přípravy výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžná kontrola formou krátkých testů, individuální náhradní zadání a kontrola výsledků

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Velmi přesné technologie obrábění.
2. Integrita povrchu po obrábění.
3. Obrábění těžkoobrobitelných, moderních a perspektivních technických materiálů.
4. Základní pojmy lineárního programování (LP).
5. Aplikace LP v technologii - grafické řešení úloh LP.
6. Aplikace LP v technologii - numerické řešení úloh LP - metoda simplex.
7. Volba řezných podmínek pro NC stroje – vrtání.
8. Volba řezných podmínek pro NC stroje – soustružení.
9. Automatizace výrobního procesu v malosériové výrobě.
10. HSC, HFM, HPM technologie.
11. Výroba a obrábění extrémně rozměrných součástí (mikro, makro).
12. Hluboké vrtání.
13. Aditivní technologie, reverzní inženýrství.

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh technologického postupu. 2. Návrh technologického postupu. 3. Návrh technologického postupu. 4. Optimální volba řezných podmínek pro soustružení. 5. Optimální volba řezných podmínek pro soustružení. 6. Optimální volba řezných podmínek pro vrtání. 7. Optimální volba řezných podmínek pro vrtání. 8.Program pro CNC soustruh. 9. Program pro CNC soustruh. 10.Program pro CNC frézku. 11. Program pro CNC frézku. 12. Kódování nástrojů. 13. Výpočet strojních časů, zápočet.