Detail předmětu

Počítačová podpora technologie

FSI-HPTAk. rok: 2011/2012

Počítačová podpora technologie seznámí studenty s nejvíce využívanými oblastmi počítačové podpory v oblasti technologií. Základem předmětu je práce se simulačními software pracujícími na principu metody konečných prvků(FEM), dále seznámení se s problematikou kreslení CAD systémy a osvojení si zásad práce se softwarware pro přímou podporu práce technologa. Zvládnutím práce s výše uvednými software umožní stanovení tvářecích sil, lokalizace míst přeložek či ztenčení materiálu, stanovení toku materiálu, určení průběhu teplot během tvářecího procesu a další nutná data potřebná pro stanovení optimální technologie vhodné pro zadanou součást. V oblasti tepelného zpracování materiálu lze z výsledků simulace stanovit pevnosti zpracovaného materiálu,jeho strukturální složení a tím ověřit vhodnost technologického postupu. Práce se softwary výpočtovými a CAD ukáže cestu racionalizace řešení technologických problémů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají praktické zkušenosti se simulací v oblasti tváření a slévárenství, tepelného zpracování materiálu a jejich vyhodnocování. V oblasti software CAD kreslením v režimu 2D si osvojí základní postupy při vytváření výkresů součástí. V části práce se software pro stanovení technologických podkladů ovládnou styl práce, který zrychlí práci technologů několikanásobně.

Prerekvizity

Základní znalost strojírenské technologie a počítačová gramotnost.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechna cvičení a vypracovat dílčí úkoly. Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je získání přehledu o možnostech využití počítačové podpory v technologii a získání základů stylu práce v jednotlivých oblastech této problematiky. Studenti budou mít přehled co mohou očekávat od výsledků počítačové podpory v praxi . Naučí se spravně zadávat podklady pro případnou spolupráci s odborníky v oboru informatiky při řešení případů, kde je tato spolupráce nutná .

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím. Pokud tato podmínka nebude splněna, potom učitel může v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Využití počítačové podpory technologie v praxi s příklady
2. Nové trendy v počítačové podpoře technologie (informace a ukázky)
3. Software pro technologické výpočty LADY NORMS (ohýbání, obrábění,
lemování)
4. Software pro technologické výpočty LADY KALK 2 (lisování, svařování,
broušení)
5. Kreslící editory - základy práce se software Qdraft, Form2d
6. Sledování výroby pomocí počítačů CAR, CAA, software KALK 4
7. Obecné základy simulace a představitelé typů software využívaných ve
tváření
8. FORMFEM simulace v tváření - vytváření podkladů, kreslící editor
9. FORMFEM simulace v tváření preprocessing, processing, postprocessing
10. FORMFEM simulace u operací tepelného zpracování
11. Počítačová simulace víceoperační - objemové tváření za tepla
12. Q Form + Form2d - simulace v tváření, podklady simulace, hodnocování
postprocessingu
13. RAPID PROTOTYPING – progresivní metoda využívaná ve
strojírenství

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ukázky software z oblasti počítačové podpory technologií
2. Základy práce s software LADY NORMS + LADY KALK 2
3. Praktické aplikace software LADY NORMS + LADY KALK 2
4. Základy práce a kreslení v CAD
5. Samostatná práce posluchačů v software CAD
6. Software FORMFEM - simulace procesu tváření, kreslící editor
7. Software FORMFEM - simulace u tepelného zpracování
8. Software Q Form + Form 2d – postup zpracování preprosessingu a postprocessingu
9. Samostatné programování zadaného úkolu v software FORMFEM (preprocessing)
10. Samostatné programování zadaného úkolu v software FORMFEM (processing)
11. Samostatné programování zadaného úkolu v software FORMFEM (postprocessing)
12. Závěrečná kontrolní práce, vyhodnocení zpracovaných simulací
13. Vyhodnocení závěrečné kontrolní práce a elaborátů, zápočet