Detail předmětu

Technologie zpracování plastů

FSI-HTZAk. rok: 2011/2012

Posouzení plastu jako konstrukčního materiálu z hlediska jeho fyzikálních, mechanických, tepelných a dalších vlastností, technologie zpracování plastů obecně, technologie vstřikování, vliv technologických parametrů na vlastnosti výrobků z plastů. Stavba a konstrukce strojů na zpracování plastů, technologičnost výrobků z plastů, konstrukce nástrojů především forem pro vstřikování plastů. Vytlačování a navazující technologie, lisování plastů, tvarování a svařování plastů. Využití počítačové analýzy při optimalizaci návrhu výrobku z plastu, při
konstrukci nástroje a při stanovení technologických parametrů.

Výsledky učení předmětu

Předmět "Technologie zpracování plastů" umožňuje studentům získat
základní poznatky o struktuře, mechanických, reologických a
zpracovatelských vlastnostech polymerů, o hlavních technologiích
a informace o aplikačním využití plastů v řadě průmyslových odvětví.

Prerekvizity

Základní znalosti z organické chemie a základní informace o plastech a technologiích zpracování.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠTĚPEK, Jan, aj.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL . 638 s. ISBN 04-602-89, 1989 (CS)
KOLOUCH,J.: Strojírenské výrobky z plastů vyráběné vstřikováním
MENGES,G. end P.MOHREN: How to Make Injection Molds, Hanser Gardner Publications,ISBN 1-56990-062-0,558p, 1993 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu : prezence ve cvičení, vypracování ideového
návrhu nástroje - vstřikovací formy na zadaný plastový dílec včetně
výpočtu základních technologických parametrů pro technologii vstřikování.
Zkouška : zkouška je ústní a prověřuje znalosti ze tří základních okruhů
předmětu, tj. 1) základní uživatelské a zpracovatelské vlastnosti plastů
2) technologie vstřikování plastů, stroje a nástroje
3) ostatní technologie zpracování plastů

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu "Technologie zpracování plastů" je seznámit studenty
se základy nejpoužívanějších technologií v oblasti zpracování plastů
a s principy stavby strojů a nástrojů zajišťujících tyto technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních. Zameškané hodiny nutno nahradit zvláštním zadáním po schválení učetelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení plastů, použití a vlastnosti plastů.
2. Fyzikální, mechanické, tepelné a reologické vlastnosti plastů.
3. Přehled technologií zpracování plastů.
4. Vstřikovací cyklus, průběh tlaku ve formě.
5. Vstřikovací stroje, plastikační a uzavírací jednotka, řízení strojů.
6. Formy pro vstřikování, rozdělení forem, násobnost forem.
7. Vtoková soustava forem.
8. Temperační a vyhazovací systém forem.
9. Technologie lisování a přetlačování reaktoplastů.
10. Technologie vytlačování plastů.
11. Technologie vyfukování plastů.
12. Technologie tvarování a obrábění plastů.
13. Technologie svařování a lepení plastů.

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výběr plastu pro zadaný dílec.2. Tvarové řešení zadaného dílce.3. Volba vstřikovacího stroje.4. Určení násobnosti formy.5. Ideový návrh nástroje - vstřikovací formy.6. Návrh vtokové soustavy vstřikovací formy.7. Návrh vyhazovacího systému vstřikovací formy.8. Návrh temperačního systému vstřikovací formy.9. Optimalizace technologických parametrů.10. Konstrukce formy pomocí normálií.11. Konstrukce formy pomocí normálií.12. Exkurze do lisovny.13. Zápočet.