Detail předmětu

Účetnictví

FSI-H2UAk. rok: 2011/2012

Předmět uvádí studenta do problematiky podvojného účetnictví podnikatelských subjektů.
V první části výkladu se vychází z právního rámce, základních pojmů.Objasňuje se problematika oceňování a základy finančního řízení aktiv a pasiv podniku. Ve druhé části výkladu jsou vysvětlovány nejpodstatnější prvky jako je dlouhodobý majetek, zásoby, finanční majetek, vlastní kapitál, rezervy, závazky,pohledávky, náklady a výnosy a vliv jejich změn na výsledek hospodaření. Ve třetí části je výklad zaměřen na účetní výkazy, jejich možné formy na sestavení a na jejich využití pro finanční analýzu.

Výsledky učení předmětu

Předmět Účetnictví umožňuje získat znalosti základů podvojného účetnictví, tj. znalost předmětu a metodických prvků z finančního účetnictví, kde se postupuje od jednotlivých účtových tříd podle účtové osnovy pro podnikatele. Student se naučí účtovat jednoduché účetní případy, které lze aplikvat v běžné účetní praxi a pochopit vzájemné ekonomické souvislosti.

Prerekvizity

Znalost základních ekonomických pojmů z oblasti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví včetně novelizací
NOVOTNÝ, P. Účetnictví pro úplné začátečníky 2017. Praha: Grada, 2017. 208 s. ISBN 978-80-271-0429-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvování dvou kontrolních průběžných testů 50 bodů
(ve 6. a 9. týdnu semestru)
Absolvování závěrečné zkoušky 50 bodů
Celkem – maximum 100 bodů

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, charakteristika finančního účetnictví, právní úprava účetnictví.
Účet a jeho náležitosti.
2. Majetek a jeho oceňování , účtová osnova, účtový rozvrh. Rozvaha, čtyři základní
změny rozvahy.Koloběh majetku na rozvahových a výsledkových účtech.
3. Dlouhodobý majetek - charakteristika, oceňování, způsoby pořízení
4. Dlouhodobý majetek - odpisy (účetní), vyřazování.
5. Zásoby, charakteristika, oceňování. Účtování materiálu a zboží způsobem A a B .
6. Účtování o zásobách vlastní výroby. Inventarizace.
7. Účtování o krátkodobém finančním majetku ve třídě 2.
8. Zúčtovací vztahy ve třídě 3 a její charakteristika. Pohledávky a závazky z obchodního
styku a ostatní pohledávky a závazky.Účtování mezd a ostatních osobních nákladů.
9. Účtování o daních, pohledávkách a závazcích vůči společníkům.
10. Účtování přechodných účtů aktiv a pasiv. Leasing.
11. Účtování o kapitálové situaci společnosti. Základní kapitál a kapitálové fondy.
Výsledek hospodaření a jeho rozdělení, fondy tvořené ze zisku, cizí pasiva a rezervy.
12. Účtování nákladech a výnosech ve třídě 5 a 6.
13. Účtování účetní uzávěrky, uzávěrkové operace. Účetní závěrka.

Cíl

Cílem předmětu Účetnictví je seznámit studenty se základními znalostmi zásad a způsobů účtování podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty.
Úkolem předmětu je, aby studenti byli schopni orientovat se v oblasti ekonomicko-hospodářských operací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury)
Příprava na závěrečnou zkoušku
Závěrečná zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní úprava účetnictví, smysl a význam účetnictví.
2. Základy podvojného účetnictví - účtová osnova, účet a jeho náležitosti, inventarizace.
3. Rozvaha - struktura, čtyři základní změny rozvahy.
4. Třída 0 - charakteristika, oceňování dlouhodobého majetku, způsoby pořízení dlouhodobého majetku,
způsoby účtování.
5. Odpisy dlouhodobého majetku, způsoby vyřazování DM, inventarizace DM.
6. Třída 1 - charakteristika, oceňování zásob, způsoby účtování zásob a zásoby vlastní výroby.
7. Třída 2 - charakteristika, způsoby účtování ve skupinách 21, 22, 26 a 23.
8. Třída 3 - charakteristika, způsoby účtování,ve skupinách 31 a 32, 33.
9. Třída 3 - způsoby účtování ve skupinách 34, 35, 36 a 37.
10. Třída 3 - způsoby účtování časového rozlišení.
11. Třída 4 - charakteristika, způsoby účtování základního kapitálu, kapitálových fondů, fondů
tvořených ze zisku a rezerv.
12. Třída 5 a 6, způsoby účtování.
13. Účetní uzávěrka a účetní závěrka, výsledek hospodaření a způsoby účtování,
účetní výkazy (rozvaha a výkaz a zisku)

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Účetní doklady 2.Účtování na účtech aktiv, pasiv, nákladů a výnosů 3.Sestavování rozvahy, 4 základní změny rozvahy jako typy účtování na účtech aktiv a pasiv 4.Účetní příklady ke způsobům pořízení dlouhodobého majetku 5. Výpočty účetních odpisů, příklady na vyřazování dlouhodobého majetku 6.Účetní příklady k problematice zásob - zp.A a zp.B 7.Příklady účtování o penězích, ceninách a úvěrech 8.Příklady účtování o zálohách, zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálním pojištění 9.Příklady účtování daní, účtování o pohledávkách a závazcích 10.Příklady účtování časového rozlišení 11.Příklady účtování nákladů a výnosů 12.Příklady účtování základního kapitálu, kapitálových fondech a rezervách 13.Příklady sestavení účetní uzávěrky a závěrky.