Detail předmětu

Vliv přeměn energie na ŽP

FSI-LVPAk. rok: 2011/2012

Kurs je zaměřen na vlivy energetických přeměn na životní prostředí, především na ovzduší. Posluchači jsou seznámeni se škodlivinami spalovacích procesů. Kurs zahrnuje zakladní informace z odprašování, odsířování spalin a snižování obsahu oxidů dusíku ve spalinách. Závěr je věnován problematice likvidace zbytků očistných technologií (odpadní voda, energosádra, popílek).

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní stechimetrické výpočty spalovacích dějů, dále výpočty spotřeb reagentů a produktů při odsířování spalin a snižování obsahu NOx. Základní znalosti technolgií čištění spalin a získání dovedností a znalostí umožňujícich návrh jednotlivých aparátů čištění spalin v energetických provozech.

Prerekvizity

Kotle, zdroje a přeměny energie, termomechanika.

Doporučená nebo povinná literatura

Kiely G.,: Environmental Engineering, McGraw-Hill, Boston, 1997
Skála Z.,: Ekologie v energetice, Brno PC DIR 1994
Černý V., Janeba B., Teysler J.,: Parní kotle, Technický průvodce č. 32, SNTL, Praha, 1983
Moore W.J.,: Fyzikální chemie, SNTL, Praha, 1981
Štorch O.,: Čištění průmyslových plynů a exhalací odlučovači, SNTL, Praha, 1974
Baumbach G.,: Luftreinhaltung, Springer-Verlag, Berlin, 1992

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení, zpracování elaborátů dle zadání (2 za semestr)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače s hlavními škodlivinami spalovacích procesů, šířením škodlivin v ovzduší a metodami ochrany ŽP,dále s návrhem odprašovacích a odsířovacích zařízení, metodami snižování obsahu NOx ve spalinách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence na cvičení, neúčast se řeší individuálně po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Složky životního prostředí,ovzduší,složení zemské atmosfery. Fyzikální vlastnosti.
2. Průmyslové emise tuhé, plynné,přehled emisí energetiky.Vznik a zdroje.
3. Emise CO,CO2,skleníkový efekt,biomasa a její spalování, měrná emise CO2.
4. Emise kyselých plnů NOx, SOx,HCl, HF, sekundární znečištění, O3 v přízemních vrstvách ovzduší.
5. Emise PCDD,PCDF,PAH,sazí zdroje emisí,možnosti snížení koncentrací uvedených škodlivin.
6. Tuhé částice,popílek,saze,popelová bilance,manipulace a skladování škváry a popílku.
7. Šíření škodlivin v ovzduší,turbulence ovzduší, stabilita ovduší,inverze ,výpočtové modely znečištění ovzduší.
8. Mechanické odlučovače,usazování částic v tíhovém poli, cyklony, konstrukce,provoz, filtrace,textilní filtry, hadicové, kapsové, konstrukce, provoz.
9. Elektrostatické odlučovače(EO), princip, konstrukce, provoz. V-A charakteristika, zpětná korona.
10.Odsířování spalin,chemické reakce,vapno-vápencové metody.
11. Snižování obsahu NOx, primární opatření, vypírka spalin,katalytické metody snižování NOx.
12. Simultání odstraňování SO2,NOx,očista spalin ve spalovnách
13. Zákon na ochranu čistoty ovzduší, emisní limity,likvidace zbytků po očistných technologiích.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Opakování základů Termomechaniky.
3. Stechiometrie + Určení emise SO2, popílku a škváry.
4. Stechiometrie + Určení emise CO2 pro různé druhy paliva.
5. Určení emise CO2 při odsiřování.
6. Výpočet cyklónu.
7. Vypírka spalin.
8. Exkurze teplárna - elaborát.
9. Výpočet odlučivosti elektrostatického odlučovače.
10. Určení koncentrace znečištění v ovzduší.
11. Vyhláška č.117/97 sbírky - Specifické emisní limity - příklad.
12. Exkurze teplárna - spalovna odpadů.
13. Kontrola plnění podmínek k zápočtu a udělení zápočtu.